ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่งานประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 11
Welcome to the Cardiac Network Forum 11th
 
สารจากประธานวิชาการ

   
สวัสดีครับ พี่น้องชาว Cardiac Network Forum และผู้ที่อยู่ในแวดวงการดูแลสุขภาพหัวใจทุกระดับ พบกันอีกวาระหนึ่งในงานประชุมวิชาการ CNF ถือเป็นงานประจำปีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของ บุคลากรสาธารณสุขด้านโรคหัวใจทั่วประเทศ ซึ่งเวียนมาบรรจบเกิน 1 ทศวรรษแลัว โดยทางคณะกรรมการที่มี อาจารย์แพทย์หญิงจาดศรี ประจวบเหมาะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคหัวใจ ปูชนียบุคคลของพวกเราเป็นประธานเช่น ทุกปีที่ผ่านมา เราพยายามสรรหารูปแบบที่สร้างสรรและเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากหลาก หลายสาขาวิชาชีพ โดยกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ความร่วมมือ กับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 และโรงพยาบาล บุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมเทพนครและโรงแรมอัลวาเรซ (สถานที่เดียวกัน) จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2562

    วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย/ผลงาน วิชาการและผลงานที่เป็น Best practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดูแลประชาชนในมีสุขภาพหัวใจที่ดี และที่สำคัญเพื่อสร้าง กัลยาณมิตรเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน

    Theme ของงานในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “Smart Health for Smart Heart” ซึ่งแน่นอนว่าเรายังคงให้ความ สำคัญของสุขภาพองค์รวมในการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ ประกอบกับทางจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นแบบของการจัด ให้มีสนามแข่งขันในระดับนานาชาติ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอีกด้วย

    งานในภาพรวมยังคงอนุรักษ์สิ่งดี ๆไว้ตั้งแต่แรกก่อตั้งที่จังหวัดขอนแก่น มี precongress ล่วงหน้า 1 วันสอนแสดงและจัด workshop Echocardiography สำหรับแพทย์โรงพยาบาลชุมชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน Echo งานวิชาการเราจัด 2 วันครึ่งสาระวิชาการครบครันเช่นเคย ทั้งการบรรยาย workshop การประกวดผล งานและนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงการออกร้านของบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ และสันทนาการในงาน Gala dinner โดยเราคาดหวังที่จะก้าวข้ามความเป็นเครือข่าย มาเป็นการดูแลแบบองค์รวมทั้งจังหวัดและการป้องกัน ในระดับปฐมภูมิ รวมถึงการรณรงค์ให้ชาว CNF และประชาชนทั่วไปวิ่งเพื่อสุขภาพ

    สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่าน รีบลงทะเบียนมาร่วมประชุมพบปะกัน และถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนเพื่อนๆ ภายใต้บรรยากาศดินแดนภูเขาไฟ ประสาท 2 ยุคสมัยขอม และสนามแข่งขันกีฬาอันเลื่องชื่อ จึงไม่ควรพลาด ด้วยประการทั้งปวง ขอขอบคุณเขตสุขภาพที่ 9 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์และทีมงาน ที่ต้องเหน็ดเหนื่อย คอยดูแลต้อนรับและประสานงาน คณะกรรมการจัดงาน วิทยากรทุกท่าน ผู้ร่วมนำเสนอผลงาน ตลอดจนผู้ ให้การสนับสนุนการจัดงาน หวังว่ามากันให้คึกคัก มานำความสุขและพกพาความรู้กลับไปให้การดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจที่รออยู่ของท่านนะครับ

  รอพบปะและทักทายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในงาน

นายแพทย์จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์
ประธานจัดงานประชุมวิชาการ CNF ครั้งที่ 11