ทำเนียบผู้บริหาร

 • นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร

  นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
  • นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี

   นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี

   รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
  • นายแพทย์ไกรวุฒิ สุขสนิท

   นายแพทย์ไกรวุฒิ สุขสนิท

   รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
  • แพทย์หญิงเอื้อมพา กาญจนรังสิชัย

   แพทย์หญิงเอื้อมพา กาญจนรังสิชัย

   รอง ผอ.ด้านปฐมภูมิ
  • แพทย์หญิงบังอรรัตน์ เธียรญาณี

   แพทย์หญิงบังอรรัตน์ เธียรญาณี

   รอง ผอ.ด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
  • แพทย์หญิงพัชรี ยิ้มรัตนบวร

   แพทย์หญิงพัชรี ยิ้มรัตนบวร

   รอง ผอ.ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • นางนิศากร ปากเมย

   นางนิศากร ปากเมย

   รอง ผอ.ด้านการพยาบาล
  • นายแพทย์นิเดช กฤตสิน

   นายแพทย์นิเดช กฤตสิน

   รอง ผอ.ด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
  • นายแพทย์รักศักดิ์ อำไพพันธ์

   นายแพทย์รักศักดิ์ อำไพพันธ์

   รอง ผอ.ด้านประกันสุขภาพ
  • นายแพทย์สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว

   นายแพทย์สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว

   รอง ผอ.ด้านพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
  • แพทย์หญิงภัคภร ปรีฐนัทธ์

   แพทย์หญิงภัคภร ปรีฐนัทธ์

   รอง ผอ.ด้านกิจการพิเศษ
  • นายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์

   นายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์

   ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
  • นายแพทย์จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์

   นายแพทย์จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์

   ประธานองค์กรแพทย์

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk