ติดต่อเรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ที่อยู่ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002 โทรสาร 044611282

Website : http://www.brh.go.th

พิมพ์ อีเมล

ทำเนียบผู้บริหาร

 • นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร

  นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
  • นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี

   นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี

   รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
  • นายแพทย์ไกรวุฒิ สุขสนิท

   นายแพทย์ไกรวุฒิ สุขสนิท

   รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
  • แพทย์หญิงเอื้อมพา กาญจนรังสิชัย

   แพทย์หญิงเอื้อมพา กาญจนรังสิชัย

   รอง ผอ.ด้านปฐมภูมิ
  • แพทย์หญิงบังอรรัตน์ เธียรญาณี

   แพทย์หญิงบังอรรัตน์ เธียรญาณี

   รอง ผอ.ด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
  • แพทย์หญิงพัชรี ยิ้มรัตนบวร

   แพทย์หญิงพัชรี ยิ้มรัตนบวร

   รอง ผอ.ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • นางนิศากร ปากเมย

   นางนิศากร ปากเมย

   รอง ผอ.ด้านการพยาบาล
  • นายแพทย์นิเดช กฤตสิน

   นายแพทย์นิเดช กฤตสิน

   รอง ผอ.ด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
  • นายแพทย์รักศักดิ์ อำไพพันธ์

   นายแพทย์รักศักดิ์ อำไพพันธ์

   รอง ผอ.ด้านประกันสุขภาพ
  • นายแพทย์สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว

   นายแพทย์สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว

   รอง ผอ.ด้านพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
  • แพทย์หญิงภัคภร ปรีฐนัทธ์

   แพทย์หญิงภัคภร ปรีฐนัทธ์

   รอง ผอ.ด้านกิจการพิเศษ
  • นายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์

   นายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์

   ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
  • นายแพทย์จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์

   นายแพทย์จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์

   ประธานองค์กรแพทย์
  • นายวิวัฒน์ มณีเรืองแสง

   นายวิวัฒน์ มณีเรืองแสง

   รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและหน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

พิมพ์ อีเมล

รางวัลเด่น

รางวัลเด่น

1. โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย พ.ศ.2542
2. โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก พ.ศ. 2543
3. โรงพยาบาลผลงานดีเด่นด้านเพิ่มอัตราเร่งของการลดภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และภาวะ
ขาดออกซิเจนแรกคลอด พ.ศ.2544
4. โรงครัวมาตรฐานจากกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2546
5. โรงพยาบาลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาระดับ
ทองจากกรมอนามัย ปีพ.ศ.2547 และ 2548
6. โรงพยาบาลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาระดับ
ทองจากกรมอนามัย ปีพ.ศ.2547 และ พ.ศ. 2548 ผ่านการประเมินสุขาสะอาดน่าใช้ดีมาก ธันวาคม พ.ศ. 2547 จากกรมอนามัย
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะระดับดีมาก จากกรมอนามัย วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ได้
รับโล่ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอด เยี่ยมระดับจังหวัดของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 29 กันยายน 2551
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน จากกรมแรงงาน สำนักงานประกันสังคม วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2549
9. โครงการอาคารแม่และเด็กอาคาร 9 มีการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการในราย
งานการวิเคราะห์ผล วิเคราะห์จาก กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโย
บายและแผน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550
10. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลคุณภาพการส่งข้อมูลเพื่อรับการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ประจำปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk