ห้องตรวจตา

ห้องตรวจตา

หมายเหตุ อาคารอำนวยการ (เก่า) ชั้น 3 เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 3307-9

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรคตาทั่วไป (Premium เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดี ค่าบริการ 300/ครั้ง)

ข้อมูลคลินิกเฉพาะทาง รับ Refer (เริ่มเดิื่อนพฤศจิกายน เป็นต้นไป)

คลินิกเฉพาะทางจอประสาทตา วันจันทร์ เวลา 08.00-10.00น. และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-10.00น. (นพ.ธนิต ศิริเลขอนันต์)

คลินิกเฉพาะทางต้อหิน วันอังคาร เวลา 08.00-10.00น. (นพ.วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์)

พิมพ์