พันธกิจ-วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นองค์กรพยาบาลชั้นเลิศด้านบริการตติยภูมิ

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาระบบริการตติยภูมิให้มีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกหน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะการให้บริการที่มีคุณภาพ
 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ค่านิยม (Core Values and Concepts) : MOPHBRS

   M= Mastery เป็นนายตนเอง

   O= Original เร่งสร้างสิ่งใหม่

   P= People Centered Approach  ใส่ใจประชาชน

   H= Humility  อ่อนน้อม ถ่อมตน

   B= Bloodline King Rama 1  สายเลือดเดียวกันลูกหลานรัชการที่ 1

   R= Rapprochement  ทำงานร่วมกันด้วยมิตรไมตรี

   S= Safety  มุ่งปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่/องค์กร

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 1. พัฒนาบริการด้านตติยภูมิให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 3. เป็นสถาบันผลิตและอบรมบุคลากรทางการแพทย์
 4. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

วัฒนธรรมองค์กร  

   ยิ้มก่อน ไหว้ก่อน  ทักก่อน

เป้าประสงค์ Gold

 1. ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย พึงพอใจและประทับใจ
 2. ประชาชนสุขภาพแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
 3. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 4. เป็นแหล่งฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
 5. มีกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
 6. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
 7. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk