รายละเอียดของหน่วยงานต่าง ๆ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 1

        ห้องปฏิบัติการ     ให้บริการ                 เวลาเปิดบริการ                 สถานที่ตั้ง                  โทรศัพท์     

 

หน่วยเจาะเลือด

 


OPD

08.00-16.00 น.

วันเวลาราชการ

 

ห้องเจาะเลือดหน้าอาคารพยาธิ

วิทยาคลินิก

 

2044

07.00-08.00 น.

วันเวลาราชการ
 งานโลหิตวิทยาและ

จุลทรรศน์ศาสตร์

คลินิก  
 OPD  ตลอด 24 ชั่วโมง  ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยาคลินิก  2165
 IPD  08.00-16.00 น.  ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยาคลินิก  2048
 IPD  16.00-08.00 น.  ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยาคลินิก  2165

 งานเคมีคลินิก 

 OPD  08.00-16.00 น.

 ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยาคลินิก 

 2165 

 IPD  ตลอด 24 ชั่วโมง

 งานภูมิคุ้มกัน

วิทยาคลินิก


 OPD

 08.00-16.00 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

 

ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยาคลินิก

 

2018

 

IPD 08.00-16.00 น.


งานจุลชีววิทยาคลินิก


OPD

08.00-16.00 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

 

 ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยาคลินิก

 

 

2039

IPD 08.00-24.00 น.

 


งานคลังเลือด  

 รับบริจาค

โลหิต

 08.00-16.00 น.

(ทุกวันไม่เว้น

วันหยุดราชการ)

 

 

08.00-24.00 น.08.00-24.00 น. 

 

 
  

 

2040,

2166

 

 


OPD

 08.00-16.00 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

 IPD  ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 งานเซลล์วิทยา 

 OPD

08.00-16.00 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

 

 ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยาคลินิก


2167  

IPD


งานชิ้นเนื้อ

 OPD

 08.00-16.00 น.

(เว้นวันหยุดราชการ) 

 

ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยาคลินิก

(ในคลังเลือด) 

  2040,

2166

 IPD
 งานธุรการ    เวลาราชการ  ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยาคลินิก  2095