ตารางกิจกรรม โครงการ Update in Medicine

ตารางกิจกรรม โครงการ Update in Medicine

วันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

วันที่

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐น

๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 

ลง

ทะเบียน

พิธีเปิด

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

Pitfall in
Pulmonary & critical care medicine

ผศ.นพ.กมล  แก้วกิตติณรงค์  รพ.จุฬาลงกรณ์

Pitfall in
Arrhythmia, Diagnosis and Management
พันเอก นพ.ธรณิศ  จันทรารัตน์

กองอายุรกรรม

 รพ.พระมงกุฏเกล้า

Infectious control  

ศ.นพ.อนุชา  อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Acute Stroke 

นพ.สุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช

 

 ๒๔  กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 

ลงทะเบียน

DM in Pregnancy

ผศ.พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ หน่วยโรคต่อไร้ท่อและ

เมแทบอลิซึม

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

Hematologic Emergency
ร้อยเอก

นพ.กานดิษฐ์  ประยงค์รัตน์
กองอายุรกรรม

รพ.พระมงกุฎเกล้า

Decontamination in Toxicology
รศ.พญ.สุดา  วรรณประสาท

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดูแลผู้ป่วย

โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.นพวรรณ  วิภาตกุล
แผนกอายุรกรรม

รพ.มหาราช นครราชสีมา

 

                       
รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ -๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ -๑๔.๔๕ น.