ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ Login

694071
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
233
639
233
688376
10271
16916
694071
Your IP: 34.207.152.62
Server Time: 2019-02-17 18:25:05

ประวัติโรงพยาบาล

        โรงพยาบาลบุรีรัมย์เริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2494 จำนวนเงิน
600,000 บาท เป็นเรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง โดยเริ่มเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้
ป่วยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2496 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2540 เมื่อสิ้นสุดปีงบประ มาณ 2543 ได้ปรับขยายบริการจาก 522 เตียง เป็น 590 เตียง
ในปัจจุบัน มีอัตรากำลังรวม ทั้งสิ้น 1,226 คน เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ 621 คน
ลูกจ้างประจำ 207 คน ลูกจ้างชั่วคราว 398 คน

       โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีนายแพทย์ผู้อำนวยการตั้งแต่คนแรกถึงปัจจุบัน จำนวน 13 คน
มีรายนามดังนี้
1. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์ พ.ศ. 2496 - 2497
2. นายแพทย์นิรันด์ ประภาสวัสดิ์ พ.ศ. 2498 - 2499
3. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2499 - 2502
4. นายแพทย์ประทีป หุตางกูร (รักษาการแทน) พ.ศ. 2502 - 2505
5. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2506 - 2513
6. นายแพทย์อาลัย นากะพันธ์ พ.ศ. 2513 - 2537
7. นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ พ.ศ. 2537 - 2538
8. นายแพทย์ปราโมทย์ สุจินพรัหม พ.ศ. 2538 – 2544
9. นายแพทย์เฉลิมชัย เหล่าพูลสุข พ.ศ. 2544 – 2545
10. นายแพทย์อนุศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ พ.ศ. 2545 - 2548
11. นายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล พ.ศ. 2548 – 2550
12. นายแพทย์พิเชฐ อังศุวัชรากร พ.ศ. 2550 - 2552
13. นายแพทย์ชลิต ทองประยูร พ.ศ. 2552 - 2556
14. นายแพทย์จรัญ ทองทับ  พ.ศ. 2556 - 2561
15. นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน