ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ Login

657923
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
676
774
4101
649708
8641
15674
657923
Your IP: 54.234.228.78
Server Time: 2018-12-14 19:07:20

พันธกิจ : วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2559

วิสัยทัศน์

          เป็นโรงพยาบาลชั้นเลิศ  ด้านบริการตติยภูมิภูมิทัศน์สวยงาม  การจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ

 1. ให้บริการสุขภาพระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ  คุณธรรม รวดเร็ว เอื้ออาทร  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2. สร้างเสริมสุขภาพชุมชนต่อเนื่อง  สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 3. ร่วมผลิตแพทย์และฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  ทันสมัย ด้วยอาจารย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง

 

เป้าประสงค์

 1. ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย  พึงพอใจ และประทับใจ

 2. ประชาชนสุขภาพแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 3. บัณฑิตมีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

 4. เป็นแหล่งฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

 5. มีกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

 6. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

 7. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

 8. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้

   

  ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาบริการด้านตติยภูมิให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

 2. ส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 3. เป็นสถาบันผลิตและอบรมบุคลากรทางการแพทย์

 4. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์โรงพยาบาล