ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ Login

658055
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
808
774
4233
649708
8773
15674
658055
Your IP: 54.234.228.78
Server Time: 2018-12-14 20:40:02

รางวัลเด่น

1. โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย พ.ศ.2542
2. โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก พ.ศ. 2543
3. โรงพยาบาลผลงานดีเด่นด้านเพิ่มอัตราเร่งของการลดภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และภาวะ
ขาดออกซิเจนแรกคลอด พ.ศ.2544
4. โรงครัวมาตรฐานจากกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2546
5. โรงพยาบาลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาระดับ
ทองจากกรมอนามัย ปีพ.ศ.2547 และ 2548
6. โรงพยาบาลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาระดับ
ทองจากกรมอนามัย ปีพ.ศ.2547 และ พ.ศ. 2548 ผ่านการประเมินสุขาสะอาดน่าใช้ดีมาก ธันวาคม พ.ศ. 2547 จากกรมอนามัย
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะระดับดีมาก จากกรมอนามัย วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ได้
รับโล่ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอด เยี่ยมระดับจังหวัดของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 29 กันยายน 2551
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน จากกรมแรงงาน สำนักงานประกันสังคม วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2549
9. โครงการอาคารแม่และเด็กอาคาร 9 มีการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการในราย
งานการวิเคราะห์ผล วิเคราะห์จาก กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโย
บายและแผน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550
10. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลคุณภาพการส่งข้อมูลเพื่อรับการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ประจำปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550