อัตราการครองเตียง

เตียงตามกรอบ      590

เตียงตามจริง         672

อัตราการครองเตียง  ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57(6mo)
(เทียบกับเตียงจริง)
  100.21% 101.98% 101.38% 100.68%