ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลจข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างการรับรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้แก่ประชาชนในาการอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม  ซึ่งสามารถรับรู้ข่าวสารผ่านทางลิงค์หรือ QR Code ตามภาพข้างล่างนี้

https://www.facebook.com/ocpb.official

 

แจ้งการดำเนินการย้ายและเปลี่ยนชื่อระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพเป็นระบบ"กรมวิทย์ With you"

      ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการย้ายและเปลี่ยนชื่อระบบสาสนเทศหน้าต่างเตือนภัยเป็นระบบ "กรมวิทย์ With you" เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแจ้งเตือนภัย โดยเพิ่มและสร้างช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook และ Youtube ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของท่านสามารถเข้าใช้งานในระบบ "กรมวิทย์ With you" ได้ที่

   1. Website:http://alert.dmsc.moph.go.th
   2. Facebook: กรมวิทย์ With you
   3. Youtube: กรมวิทย์ With you
   4. Twitter:@DMScWith you

   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าใช้งานแอปพลิชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ(G-news)

    

          ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำเข้าข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลงานและการให้บริการประชาชนเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ(G-news) โดยระบบดังกล่าวสามารถเรียกดูได้จาก Smart Phone และ Tablet สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น วิธีติดตั้งและการใช้งานจาก QR Code ตามที่ระบุมานี้

   พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

    

    

   พระราชบัญญัติวินัยการเเงินการครังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการฯ จำนวน 6 ฉบับ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
        
    https://drive.google.com/open?id=15RbHD4-3hgeaFbJH22brkIoDqfeOt0qM  http://drive.google.com/open?id=1L6Jei6GMgmDFZofdEB6PNRPltx42dkyS  https://drive.google.com/open?id=1FmT4yKv0oeXEFphIgsfKwFv5xxSUPGZp

    

   ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

   หรือคลิกที่ลิงค์ : https://goo.gl/forms/6h3FEsI2REI7szkh2