พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

 

 

พระราชบัญญัติวินัยการเเงินการครังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการฯ จำนวน 6 ฉบับ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     
 https://drive.google.com/open?id=15RbHD4-3hgeaFbJH22brkIoDqfeOt0qM  http://drive.google.com/open?id=1L6Jei6GMgmDFZofdEB6PNRPltx42dkyS  https://drive.google.com/open?id=1FmT4yKv0oeXEFphIgsfKwFv5xxSUPGZp