แจ้งการดำเนินการย้ายและเปลี่ยนชื่อระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพเป็นระบบ"กรมวิทย์ With you"

      ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการย้ายและเปลี่ยนชื่อระบบสาสนเทศหน้าต่างเตือนภัยเป็นระบบ "กรมวิทย์ With you" เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแจ้งเตือนภัย โดยเพิ่มและสร้างช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook และ Youtube ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของท่านสามารถเข้าใช้งานในระบบ "กรมวิทย์ With you" ได้ที่

   1. Website:http://alert.dmsc.moph.go.th
   2. Facebook: กรมวิทย์ With you
   3. Youtube: กรมวิทย์ With you
   4. Twitter:@DMScWith you