1. กิจกรรมสุขศึกษา

Fit for firm

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Fit for firm

ชาวโรงพยาบาลบุรีรัมย์รวมพลังสร้างสุขภาพออกกำลังกายทุกวันพุธ

กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

ปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

คัดกรองเรือนพักญาติ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

test content.... คัดกรองเรือนพักญาติ

สอนสุขศึกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

test content ...........สอนสุขศึกษา

จัดรายการวิทยุ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จัดรายการวิทยุ

test content......................... จัดรายการวิทยุ

กิจกรรมรณรงค์

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมรณรงค์

กลุ่มงานสุขศึกษารณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=zpiRP_4KRSc

next
prev
  1. ผลการดำเนินงานกลุ่มงานสุขศึกษา

โครงการเบาหวานสัญจร ประจำปี 2561

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

test content................ โครงการเบาหวานสัญจร ประจำปี 2561

โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานพบว่า  หลังจากการอบรมมีผู้สามารถเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 23.5  ลดปริมาณการสูบบุหรี่...

โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยใช้หลัก3อ2ส

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยใช้หลัก3อ2ส

โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยใช้หลัก3อ2ส  ผลการดำเนินงานพบว่า ด้านความรู้  ก่อนอบรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.83   หลังอบรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.00 เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนอบรมต่ำกว่าหลังอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านน้ำหนัก  ก่อนอบรมน้ำหนักเฉลี่ย 57.86 กก. หลังอบรมน้ำหนักเฉลี่ย...

กลุ่มงานสุขศึกษารับรางวัลการประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2560

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กลุ่มงานสุขศึกษารับรางวัลการประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2560 ระดับดีมาก

กิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง

กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง  วันที่ 18-19  พฤศจิกายน  2561 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน

next
prev