1. กิจกรรมสุขศึกษา

Fit for firm

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Fit for firm

ชาวโรงพยาบาลบุรีรัมย์รวมพลังสร้างสุขภาพออกกำลังกายทุกวันพุธ

กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

ปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

คัดกรองเรือนพักญาติ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

test content.... คัดกรองเรือนพักญาติ

สอนสุขศึกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

test content ...........สอนสุขศึกษา

จัดรายการวิทยุ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จัดรายการวิทยุ

test content......................... จัดรายการวิทยุ

กิจกรรมรณรงค์

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมรณรงค์

กลุ่มงานสุขศึกษารณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=zpiRP_4KRSc

next
prev
  1. ผลการดำเนินงานกลุ่มงานสุขศึกษา

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กอ้วน

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กอ้วน

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กอ้วน วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล2 "อิสานธีรวิทยาคาร"  ด้านความรู้ พบว่า ผู้อบรมความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.6 ด้านทัศนคติ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นร้อยละ 74.4  ด้านการปฏิบัติ พบว่ามีการปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องมากขึ้น ร้อยละ...

โครงการเบาหวานสัญจร ประจำปี 2561

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โครงการเบาหวานสัญจร ประจำปี 2561

โครงการเบาหวานสัญจร ประจำปี 2561 รุ่นที่1 รพ.สต.ปริงเปรน    วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  หลังอบรมผู้ร่วมอบรมมีความรู้สูงขึ้น  ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับควบคุมได้ รุ่นที่ 2 รพ.สต.ลุมปุ๊ก   วันที่ 23...

โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานพบว่า  หลังจากการอบรมมีผู้สามารถเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 23.5  ลดปริมาณการสูบบุหรี่...

โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยใช้หลัก3อ2ส

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยใช้หลัก3อ2ส

โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยใช้หลัก3อ2ส  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน3 อบจ.เก่า ด้านความรู้  ก่อนอบรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.83   หลังอบรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.00 เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า...

กลุ่มงานสุขศึกษารับรางวัลการประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2561

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กลุ่มงานสุขศึกษารับรางวัลการประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2561

กลุ่มงานสุขศึกษาได้รับรางวัลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2561  "ระดับคุณภาพ"

กิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง

กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง  วันที่ 18-19  พฤศจิกายน  2561 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน

7 ภารกิจพิชิตพุง

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
7 ภารกิจพิชิตพุง

กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ HEALTH  MODEL 7 ภารกิจพิชิตพุง ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จำนวน 3 รุ่น  รุ่นที่ 1 วันที่ 12-14 ธันวาคม...

งานวันเด็ก ปี 2562

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
งานวันเด็ก ปี 2562

กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562  ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลบุรีรัมย์  

กิจกรรมโครงการวิ่งกับหมอ ครั้งที่ 2

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมโครงการวิ่งกับหมอ ครั้งที่ 2

กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการวิ่งกับหมอ ครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562  

next
prev