กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 

        หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู                     แพทย์หญิงภัคภร      ปรีฐนัทธ์

        รองหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู              นายแพทย์ธนัชพงศ์   เธียรวุฒิวงศ์

        หัวหน้างานกายภาพบำบัด                          นางเพลินจิตร          ธาราเสาวรภย์

        หัวหน้างานกิจกรรมบำบัด                           นางสาวพวงเพชร     เพชรสูงเนิน

        หัวหน้างานกายอุปกรณ์                              นายสัญชัย            จันทรเวชกุล

อัตรากำลัง: 33 อัตรา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

พญ.ภัคภร  ปรีฐนัทธ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

2

นพ.ธนัชพงศ์  เธียรวุฒิวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

3

พญ.ปภาวดี สุนทรธัย

นายแพทย์ชำนาญการ

4

นางเพลินจิตร  ธาราเสาวรภย์

นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ

5

นางวรรณไพร  จันทร์วิเศษ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

6

นางวราภรณ์  ยินดีมาก

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

7

นางลภัสกานติ์  ปิติเรืองสิทธิ์

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

8

น.ส.มนัสวี  ให้ศิริกุล

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

9

น.ส.กนิษฐา  ปีนะภา

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

10

น.ส.ชมพูนุท  ชีวะกุล

นักกายภาพบำบัด

11

น.ส.ปัญจพร   เสนาปักธงชัย

นักกายภาพบำบัด

12

น.ส.ปริยฉัตร    หลิ่ววิรัช

นักกายภาพบำบัด

13

น.ส.ดรุณี  นิกรรัมย์

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน

14

นางธนัญญา  รักษา

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน

15

นายสัญชัย  จันทรเวชกุล

ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน

16

นายพิชิต  จันทสิทธิ์

ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน

17

นายกฤชปภพ  เรืองสุวรรณ

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

18

นายสหรัฐ  ศรีภา

นักกายอุปกรณ์

19

น.ส.พวงเพชร  เพชรสูงเนิน

นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

20

น.ส.ภัชนีย์    ถุงจันทร์

นักกิจกรรมบำบัด

21

น.ส.นราทิพย์  อินต๊ะปัญญา

นักกิจกรรมบำบัด

22

นางจีระพร  โปราณานนท์

เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

23

นางมณี  เหล่าสี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

24

นางลาวัณย์  สุนาวินวรรัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

25

นางสุรัมภา  จุฬามณี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

26

นางธรรมิกา  สดสวัสดิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

27

น.ส.ปิยะวรรณ  เพ็งเพชร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

28

นายรังสรรค์     ศรีละคร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

29

นายณรงค์ฤทธิ์  สืบศรี

พนักงานทั่วไป

30

นายสุมิตร  นินคำ

พนักงานทั่วไป

31

นายรุ่งอรุณ  พรยา

พนักงานทั่วไป

32

น.ส.เจนลดา   คะเลรัมย์

พนักงานบริการ

33

นายคำพันธ์   รักเพื่อน

ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

 

ข้าราชการ  (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 16อัตรา

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

พญ.ภัคภร  ปรีฐนัทธ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

2

นพ.ธนัชพงศ์  เธียรวุฒิวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

3

พญ.ปภาวดี สุนทรธัย

นายแพทย์ชำนาญการ

4

นางเพลินจิตร  ธาราเสาวรภย์

นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ

5

นางวรรณไพร  จันทร์วิเศษ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

6

นางวราภรณ์  ยินดีมาก

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

7

นางลภัสกานติ์  ปิติเรืองสิทธิ์

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

8

น.ส.มนัสวี  ให้ศิริกุล

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

9

น.ส.กนิษฐา  ปีนะภา

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

10

น.ส.ดรุณี  นิกรรัมย์

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน

11

นางธนัญญา  รักษา

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน

12

นายสัญชัย  จันทรเวชกุล

ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน

13

นายพิชิต  จันทสิทธิ์

ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน

14

นายกฤชปภพ  เรืองสุวรรณ

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

15

นายสหรัฐ  ศรีภา

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

16

น.ส.พวงเพชร  เพชรสูงเนิน

นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

 

 ลูกจ้างประจำ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 1 อัตรา

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นางมณี  เหล่าสี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 

 

 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 8 อัตรา

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

น.ส.ชมพูนุท  ชีวะกุล

นักกายภาพบำบัด

2

นางลาวัณย์  สุนาวินวรรัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

3

นางสุรัมภา  จุฬามณี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

4

นางญาณี  สดสวัสดิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

5

น.ส.ธันยมัย  ประทุม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

6

นายณรงค์ฤทธิ์  สืบศรี

พนักงานทั่วไป

7

นายสุมิตร  นินคำ

พนักงานทั่วไป

8

นายรุ่งอรุณ  พรยา

พนักงานทั่วไป

 

  อัตรากำลัง กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

ข้าราชการ    (16 อัตรา )

 1. นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ                              2       อัตรา
 2. นายแพทย์ชำนาญการ                                    1        อัตรา
 3. นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ                      1       อัตรา
 4. นักกายภาพบำบัดชำนาญการ                            5       อัตรา
 5. เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน                   2       อัตรา
 6. นักกิจกรรมบำบัดปฎิบัติการ                                        1        อัตรา
 7. นักกายอุปกรณ์                                             2       อัตรา

8.     ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน                              2        อัตรา

 

ลูกจ้างประจำ  (1 อัตรา )

1.    พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                    1       อัตรา

 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( 8 อัตรา )

          1.    นักกายภาพบำบัด                                          1         อัตรา

         2.    พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                    4        อัตรา

         3.   พนักงานทั่วไป                                                         3       อัตรา

เจตจำนง / ความมุ่งหมาย

 ของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

        ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วย ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และเสมอภาค

ขอบเขตบริการ/ภาระงาน/หน้าที่ของหน่วยงาน

 

  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูซึ่งประกอบด้วย  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู,งานกายภาพบำบัด,งานกิจกรรมบำบัดและงานกายอุปกรณ์ ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ป่วย ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปโดยจำแนกลักษณะการให้บริการตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

ด้านบริการผู้ป่วย

 

 1. 1.         แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การให้บริการผู้ป่วยนอก

*  บริการตรวจผู้ป่วยนอก ที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู (716 )

                            วันจันทร์ อังคาร พุธ และ ศุกร์               เวลา   08.00 - 16.00น. 

                            วันพฤหัสบดี                          เวลา   08.00 - 12.00 น.

*  บริการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย ที่ห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย อาคารเวชกรรมฟื้นฟู

                            วันอังคาร พุธ และ ศุกร์  เวลา   08.00 - 16.00น.

กิจกรรมการให้บริการ

-  บริการการตรวจประเมิน วินิจฉัยและวางแผนการรักษาดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อกระดูก

และข้อ ผู้ป่วยระบบประสาท ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้พิการผู้ป่วยที่มีสมรรถภาพถดถอย ตามหลักวิธีทางการแพทย์

-   บริการลงเข็มคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุด

-   บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน

ให้เหมือนเดิม หรือใกล้เคียงเดิมมากที่สุด

             -   บริการประเมินผู้ป่วยและวางแผนการรักษาให้กับผู้ป่วยก่อนทำแขน-ขาเทียม กายอุปกรณ์เสริม

             -    รับปรึกษาผู้ป่วยจากกลุ่มงานอื่นๆในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

             -    บริการให้คำปรึกษาวางแผนการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

 -   บริการฟื้นฟูในชุมชน ให้ความรู้สู่ประชาชน เพื่อส่งเสริม และป้องกันปัญหาที่จะก่อให้เกิด

สมรรถภาพถดถอย และพิการ และติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย/พิการ ที่มีปัญหาซับซ้อนต้องดูแลต่อเนื่อง

-    ติดตามผลของการรักษาโดยระบบนัดที่มีประสิทธิภาพ

-    การให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ผู้ป่วยระบบประสาทผู้ป่วย

อัมพาต  อัมพฤกษ์  ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง และผู้พิการ

 

การให้บริการหอผู้ป่วย

- รับปรึกษาผู้ป่วยในและให้บริการตรวจรักษา /ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยสอนขั้นตอน / วิธีและฝึกการสวน

ปัสสาวะด้วยตนเองแก่ผู้ป่วย

-   แนะนำให้ความรู้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการบริการฟื้นฟูสภาพของระบบ กล้ามเนื้อ

กระดูกและข้อให้พร้อมที่จะกลับไปดูแลตนเองที่บ้าน

-   รับและส่งต่อการรักษาผู้ป่วยกับโรงพยาบาลชุมชนและ PCU เพื่อการดูแลต่อเนื่อง

  ห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

-   ให้บริการตรวจพิเศษทางด้านไฟฟ้าวินิจฉัย  ( Electrodiagnostic Study)

-  ให้บริการBiofeedback

-   ให้บริการฉีดยาลดเกร็งด้วยสารฟีนอล (Phenol block)        

ให้บริการปรึกษานอกเวลาราชการ

             - รับปรึกษาปัญหาทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยจากแผนกต่างๆนอกเวลาราชการ

2. งานกายภาพบำบัด

เปิดให้บริการ

วันราชการ                                    เวลา 08.00-20.00 น.

วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08.00-12.00 น.

กิจกรรมการให้บริการ

1.ให้การตรวจประเมิน วินิจฉัยและรักษา ตามมาตรฐานการบริการทางกายภาพบำบัด  ผู้ป่วยที่มีปัญหาทาง

ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทสมองและบาดเจ็บไขสันหลัง   ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและโรคทางทรวงอก  ผู้ป่วยเด็กสมองพิการและพัฒนาการล่าช้า  ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบอื่น ๆ

    2. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป

    3. ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนโดยการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อการฟื้นฟูที่ต่อเนื่อง

3.งานกิจกรรมบำบัด

เปิดให้บริการ

วันราชการ                                          เวลา 08.00 - 16.00  น.

กิจกรรมการให้บริการ

 

 -ให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู ผู้ป่วยและผู้พิการที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและ

ให้บริการผู้ป่วยหรือผู้พิการที่อยู่ในชุมชน
 -        ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกาย ได้แก่ ผู้ป่วยระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Rehabilitation)
             -     การฟื้นฟูแขนและมือ (Hand and Upper limb Rehabilitation)
             - การส่งเสริมการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL & Prevocational Evaluation)
             - ให้บริการในกลุ่มผู้รับบริการเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการล่าช้า  เช่น เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้ ออทิสติก เด็กสมาธิสั้น ดาวน์ซินโดรม  เด็กสมองพิการ เป็นต้น
- การฟื้นฟูผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia Evaluation and Treatment)
- การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ดามแขนและมือ (Hand splint)
 - การออกแบบและตัดเย็บผ้ายืดแรงกดทับ (Pressure garment) ในผู้ป่วยแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (Burn)
- การดัดแปลงสิ่งแวดล้อมหรือจัดทำอุปกรณ์ช่วย (Device) ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันได้

4. งานกายอุปกรณ์

เปิดให้บริการ

วันราชการ :                                                     เวลา 08.00 – 16.00 น.

วันหยุด   ;  วันเสาร์ – อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆตามประกาศของสำนัก

นายกรัฐมนตรีและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่หยุดติดต่อกันเกิน 3 วัน                         เวลา 08.00 – 12.00 น.

กิจกรรมการให้บริการ

 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการกายอุปกรณ์โดย

-                             การกำหนดแผนและแนวทางการรักษาร่วมระหว่าง แพทย์ บุคลากรกายอุปกรณ์ และ ผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของลักษณะอาชีพ ลักษณะการใช้งาน อายุ ตลอดจนสภาพแวดล้อมของผู้รับบริการเน้นโดยเฉพาะการทำกายอุปกรณ์เสริม ที่ต้องกำหนดเป้าหมายและแผนการรักษาร่วมกันแบบสหวิชาชีพ เพื่อความเข้าใจและรักษาที่ตรงจุด เหมาะสมกับผู้รับบริการมากที่สุด

-                             ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมผู้ป่วย ก่อนรับบริการกายอุปกรณ์เทียมหรือเสริม เช่น การสอนคนไข้พันตอขาด้วยผ้ายืด เพื่อป้องกันลักษณะตอขาที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

-                             สอนผู้ป่วยให้รู้จักการเกร็งกล้ามเนื้อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวก่อนการฝึกเดิน รวมถึงสอนผู้ป่วยเดินด้วยกายอุปกรณ์ทียมระดับต่างๆ

 

 1. ให้บริการผลิตกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมเฉพาะรายโดย

การตรวจประเมินผู้รับบริการ และออกแบบอุปกรณ์ การเลือกใช้วัสดุในการผลิต จุดเน้นคือความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย ความเหมาะสมของลักษณะอาชีพ ลักษณะการใช้งาน อายุ ตลอดจนสภาพแวดล้อมของผู้รับบริการโดยอาศัยการมีส่วนรวม และบูรณาการกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ

-                             แขนเทียมเฉพาะรายทุกระดับ เช่น แขนเทียมระดับเหนือศอกม แขนเทียมระดับใต้ศอก เป็นต้น

-                             ขาเทียมเฉพาะรายทุกระดับ เช่น ขาเทียมระดับข้อเท้า, ขาเทียมระดับใต้เข่า, ขาเทียมระดับเหนือเข่า เป็นต้น

-                             แผ่นเสริมรองเท้าสำหรับผู้มีปัญหาเท้า เช่น Flexible insole เป็นต้น

-                             กายอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้าและข้อเท้าทุกประเภทเช่น insole, UCBL เป็นต้น

-                             กายอุปกรณ์เสริมสำหรับรยางค์ส่วนล่าง ทุกประเภทเช่น Rigid AFO, GRAFO, Crow walker เป็นต้น

-                             กายอุปกรณ์เสริมเฉพาะรายสำหรับลำตัวทุกประเภทเช่น Boston brace, TCLO เป็นต้น

-                             กายอุปกรณ์เสริมเฉพาะรายสำหรับรยางค์บน ทุกประเภทเช่น ULO เป็นต้น

 1. ให้บริการกายอุปกรณ์เฉพาะรายที่ต้องใช้การออกแบบประยุกต์เพิ่มเติมจากปรกติโดย

การตรวจประเมินผู้รับบริการ ประยุกต์องค์ความรู้และออกแบบอุปกรณ์ การเลือกใช้วัสดุในการผลิต จุดเน้นคือความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมาก โดยใช้การกำหนดเป้าหมายการรักษาร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้เฉพาะราย

-                             กายอุปกรณ์เทียมเฉพาะรายสำหรับผู้ที่มีสภาวะพิการแต่กำเนิด

-                             ปรับรองเท้า และเสริมรองเท้าให้เหมาะสมกับพยาธิสภาพที่ผิดปรกติของผู้รับบริการเช่น เพิ่มความสูงของพื้นรองเท้าสำหรับ LLD, การเพิ่ม Wedge และ Flair ตลอดจน rocker sole เป็นต้น

-                             กายอุปกรณ์เฉพาะรายสำหรับผู้ป่วย spinal cord Injury

 1. ให้บริการจัดหา และปรับแต่ง อุปกรณ์ช่วยเดินให้เหมาะสมกับผู้รับบริการดังต่อไปนี้

-                             Walker และ Wheel walker

-                             Wheelchair

-                             Cane, 3 point cane, 4 point cane, blind cane

-                             Axillaries crutch, Forearm crutch

-                             Wheelchair แบบมาตรฐาน ขนาดเล็ก แบบช่วยเหลือตนเองและสำหรับเด็กสมองพิการแต่กำเนิด

-                             Hand car wheelchair

-                             Teriwheeler

 1. ให้บริการจัดหา และผลิตกายอุปกรณ์เสริม ตามลักษณะความเหมาะสมและเป้าประสงค์ร่วมระหว่าง กายอุปกรณ์ แพทย์ และผู้รับบริการดังนี้

-                             Soft collar, Hard collar, Philadelphia, SOMI brace

-                             Taylor brace, Knight Taylor brace, Jewett brace

-                             LS- support

-                             Off self AFO

-                             Knee support แบบมีแกน, แบบไม่มีแกน, แบบเปิดลูกสะบ้า, และแบบปิดลูกสะบ้า

-                             Ankle support แบบมีสายรัดปรับกระชับ

-                             Foot sling

 1. ให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมเช่น

-                             ปรับและเปลี่ยนสายเข็มขัดสำหรับกายอุปกรณ์เทียมเฉพาะราย

-                             เปลี่ยนฝ่าเท้าเทียม และแก้ไขแนวการเดินของอุปกรณ์

-                             เปลี่ยนฟองน้ำหุ้มอุปกรณ์เทียม เป็นต้น

ด้านวิชาการ

1.แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

                             1.   สอนและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีและแพทย์ใช้ทุน

                             2.  สอนและฝึกอบรมนักศึกษากายภาพบำบัดจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

                             3.  จัดประชุม/อบรมวิชาการเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

                             4.ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลระดับรองลงไป สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆและประชาชนทั่วไป

                             5.  จัดประชุมวิชาการระหว่างแพทย์และทีมงานสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

                             6.   จัดประชุมวิชาการของหน่วยงาน / กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

                             7.   ร่วมประชุมวิชาการระหว่างกลุ่มงานต่างๆในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

                             8.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อนำความรู้มาพัฒนางาน

                             9.  จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร  สไลด์

เสียงตามสาย  เป็นต้น

                             10.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านวิชากา

                             11. นิเทศงานโรงพยาบาลระดับรองลงไป/สถานบริการสาธารณสุข

                             12.  งานสถิติข้อมูลและรายงาน

2.งานกายภาพบำบัด

1. สอนและฝึกอบรมนักศึกษากายภาพบำบัดจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

                             2.  จัดประชุม/อบรมวิชาการเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

3. ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลระดับรองลงไป สถานบริการ

สาธารณสุขอื่นๆและประชาชนทั่วไป

4. ประชุมวิชาการร่วมกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระบบต่างๆ

5. ประชุมวิชาการของหน่วยงาน

                             6. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อนำความรู้มาพัฒนางาน

                             7. จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบำบัดรูปแบบต่างๆ เช่นเอกสาร สไลด์ เสียงตามสาย  เป็นต้น

                             8. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ

                             9. นิเทศงานโรงพยาบาลระดับรองลงไป/สถานบริการสาธารณสุข

                             10. งานสถิติข้อมูลและรายงาน

 

กิจกรรมด้านวิชาการงานกายภาพบำบัด

กิจกรรม

หน่วย

ปี 2558

 

1.  งานสอน/ ฝึกอบรม

      -  นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      -  นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล

      -  นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัย นเรศวร  2 รุ่น

      -  นักศึกษากายภาพบำบัดปีที่ 4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      -  นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 2 รุ่น

      -   นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต

2. งานนิเทศ, วิชาการ, บริการ , ศึกษาดูงาน

     - นิเทศงานรพช, รพ.สต.ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

      -  อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนิเทศงานนักศึกษากายภาพบำบัดฝึกงาน

 -  นักศึกษากายภาพบำบัดปีที่ 3  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ม.มหิดลศึกษาดูงาน

         ที่โรงพยาบาลประโคนชัย

      -  นักศึกษากายภาพบำบัดปีที่ 4  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว รุ่น 1ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเศวร รุ่น 1 ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพุทไธสง

      -  นักศึกษากายภาพบำบัดปีที่ 4  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว รุ่น 2,มหาวิทยาลัยนเศวร

 รุ่น 2  ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลคูเมือง

  3.   วิทยากรให้ความรู้ทางกายภาพบำบัดทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

  4.    ส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม /อบรม /สัมมนา /ดูงาน

 

 

คน / ชั่วโมง

คน / ชั่วโมง

คน / ชั่วโมง

คน / ชั่วโมง

คน / ชั่วโมง

คน / ชั่วโมง

 

คน / ครั้ง

คน / ครั้ง

คน / ครั้ง

 

คน / ครั้ง

 

คน / ครั้ง

 

คน/ครั้ง

คน / ครั้ง

 

 

 

3 /203

3 /224

4 /245

3 /245

5 /350

2/175

 

2 / 3

2 /1

5 / 1

 

5/ 1

 

5 /1

 

7 /12

9 /17

 

3.งานกิจกรรมบำบัด

 

1. ให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านกิจกรรมบำบัดแก่หน่วยงานต่าง ๆ สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆและประชาชนทั่วไป

         2. ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยด้านกิจกรรมบำบัด

         3. จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกิจกรรมบำบัดรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดบอร์ด แผ่นพับ  เป็นต้น

         4. จัดประชุม/อบรมวิชาการเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

         5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อนำความรู้มาพัฒนางานกิจกรรมบำบัด

         6. ประชุมวิชาการของหน่วยงานกิจกรรมบำบัด

7. งานสถิติข้อมูลและรายงานทางกิจกรรมบำบัด

 

4.งานกายอุปกรณ์

 

 1. งานด้านการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์นักศึกษากายอุปกรณ์ จากโรงเรียนกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ผลิตสื่อการสอนประกอบการบรรยาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกายอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 3. ให้คำปรึกษาทางด้านการบริการกายอุปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 4. ร่วมทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยด้านการกายอุปกรณ์
 5. งานศึกษา ค้นคว้า พัฒนานวัตกรรม งานวิชาการ ตลอดจน CQI เพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพของอุปกรณ์ให้มีความสอดคล้องกับนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่ค้นพบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. การสร้างระบบการจัดการข้อมูล และสารสนเทศการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม
 7. การวิเคราะห์สถิติการบริการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และคาดคะเนทิศทางแนมโน้มการเปลี่ยนไปของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

ด้านบริหาร 

 1.  งานนโยบายและแผนงาน

          2.  งานบริหารงานบุคคลากร

          3. งานสารบัญ  การเงิน และบัญชี

4. งานบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ

          5. งานควบคุม  กำกับ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงาน

          6. การประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

 

รายงานผลการปฎิบัติงานของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

ประจำปีงบประมาณ 2558

 

1.แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

                   1.1 จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

ประเภทผู้ป่วย

พญ. ภัคภร

พ.ธนัชพงศ์

พญ.ปภาวดี

รวม

ผู้ป่วยนอก

 

3118

2543

517

6178

ผู้ป่วยใน

 

299

300

154

753

รวม

3417

2843

671

6931

 

1.2จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวันแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

ประเภทผู้ป่วย

พญ. ภัคภร

พ.ธนัชพงศ์

พญ.ปภาวดี

รวม

  ต่อวัน

17

14

12

15

 

1.3 กิจกรรมการให้บริการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

รายการ

พญ. ภัคภร

พ.ธนัชพงศ์

พญ.ปภาวดี

รวม

1 %  Xylocain 

95

67

1

163

Dry  needling

87

50

6

143

Stretching &Spray

78

43

0

121

Acupuncture

47

29

0

76

Kenacot Injetion

8

13

0

21

เอกสารรับรองความพิการ

342

603

85

1030

EMG

119

89

25

233

Repetitive Nerve Stimulation

8

2

3

13

Biofeedback

2

0

0

2

Phenol  block

2

0

0

2

งานด้านบริการ

2.  งานกายภาพบำบัด

2.1    จำนวนผู้มารับบริการทางกายภาพบำบัด

ผู้ป่วย

จำนวน

คน

ครั้ง

รายโรค

ชาย

หญิง

แยกตามอายุ

ต่ำกว่า 15 ปี

15 – 60 ปี

> 60 ปี

ผู้ป่วยนอก

4,401

9,236

4,570

1,833

2,568

951

2,485

1,075

ผู้ป่วยใน

5,160

12,854

5,225

3,095

2,065

1,377

1,861

1,812

รวม

9,561

22,090

9,795

4,928

4,633

2,328

4,346

2,887

2.2  ผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน

ประเภทผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวันปี 2558

ผู้ป่วยนอก

38

ผู้ป่วยใน

54

รวม

92

2.3 ประเภทผู้ป่วยที่มารับบริการแยกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

 

ประเภทผู้รับบริการแยกตามกลุ่มโรค

ปี 2558

รายโรค

%  ผู้ป่วยกายภาพบำบัดทั้งหมด(รายโรค)

1

Pneumonia       

1,507

18.05

2

Soft tissue disorders

1,320

15.81

3

Lumbar syndrome

1,207

14.45

4

CVA

1,206

14.45

5

Fx. Of LE.& dislocation

1,052

12.60

6

Others Obstructive pulmonary diseases

843

10.10

7

Arthritis & allied disorders

702

8.41

8

Other

245

2.90

9

Cervical syndrome

183

2.22

10

 

Cerebral palsy

83

1.01

 

รวม

8,348

100

2.4  จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแยกตามกลุ่มโรค

 

 

ระบบ/กลุ่มโรค

 

ปี 2558

 

คน/ครั้ง

%  กลุ่มโรค

 

1.ระบบกล้ามเนื้อ, กระดูกและข้อ

 

2.ระบบประสาท

 

3.ระบบทรวงอกและทางเดินหายใจ

 

4.ระบบอื่น ๆ

 

 

7,749/9,592

 

3,625/5,104

 

5,950/7,913

 

790/1,749

 

43/39

 

20/21

 

33/33

 

4/7

 

                      รวม

18,114/24,358

100/100

 

 

       2.5 งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 

กิจกรรม

หน่วยนับ

ปี 2558

 • จัดบอร์ดให้ความรู้และแผ่นภาพ
 • ให้บริการคลินิกพิเศษ

           -Asthma& COPDผู้ใหญ่

           -   กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

-ร่วมทีมสหสาขาวิชาชีพ DM

                  -   ตรวจเท้าเบาหวาน

                  - ร่วมทีมสหสาขาวิชาชีพ MI

 

เรื่อง

 

ราย

ราย

ครั้ง

ราย

ครั้ง

2

 

164

232

3

634

1

 

 

2.6     งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

กิจกรรม

หน่วยนับ

ปี 2558

 

ติดตามเยี่ยมบ้านและให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

ในชุมชนเขตตำบลในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

ราย

 

93 ราย

 

 

  2.7   กิจกรรมให้บริการทางกายภาพบำบัด

 

กิจกรรมการรักษา

          ปี 2558 ( จำนวนครั้ง )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

PT. Assessment  

Hydrocollator

Cryotherapy

Paraffin bath

Electrical  stimulator

TENS

Ultrasound

Shortwave  diathermy

Cervical  traction

Pelvic traction

Mobilization& manipulation

Massage

Passive movement

Passive  stretching

ROM exercise

Strengthening  exercise

Amputation  training

Balance  training

ADL  training

Gait  training

Ambulation training

Breathing  exercise

PD/Percussion Vibration

Suction /Cough  training

Chest  mobilization

Tilt table

Ward/Home  program

11,799

11,797

22

1,047

457

361

2,325

2,739

514

2,156

683

133

3,885

1,102

1,058

6,060

-

1,741

3,181

1,038

2,014

1,319

14,555

4,603

1,315

498

7,829

 

รวม

84,231

 

 

3.งานกิจกรรมบำบัด

1. จำนวนผู้มารับบริการทางกิจกรรมบำบัดบำบัด

ผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วย(คน)

จำนวน(คน)

ผู้ป่วยใหม่ (คน)

ผู้ป่วยเก่า (คน)

จำนวนการให้บริการ (ครั้ง)

จำแนกตามเพศ

จำแนกตามอายุ

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า 15 ปี

15-60 ปี

มากกว่า 60 ปี

ผู้ป่วยนอก

1,103

844

259

1,237

600

503

461

431

211

ผู้ป่วยใน

1,194

1,094

100

2,574

720

474

85

441

668

รวม

2,297

1,938

359

3,811

1,320

977

546

872

879

 

 

 

2.จำแนกตามกลุ่มโรค

 

นอก

ใน

 

นอก

ใน

Neurological condition: NC

320

1,098

Miscellaneous system : XC

31

-

Musculoskeletal condition: MC

304

22

Pediatrics

438

56

Other

8

16

CC

2

2

 

 

3.กลุ่มผู้ป่วยมารับบริการ 5 อันดับแรก

 

ลำดับ

กลุ่มผู้ป่วย

จำนวน

1.

Stroke

1,087

2.

Autistic

120

3.

CTS

99

4.

CP

71

5.

Delay  Development

39

 

 

4.กิจกรรมการให้บริการทางกิจกรรมบำบัด

ลำดับ

รายการหัตถการ

จำนวน (ครั้ง)

1.

Standardized occupational therapy assessment (DDST,reflex testing , dexterity)

1

2.

Non-standardized OT assessment

1,784

3.

ADL Training

1,481

4.

Biometric UE Exercise

1,058

5.

Sketboard

227

6.

OB.Help Arm

77

7.

Balance/Coordination Training

285

8.

Oromotor Stimulation

1,314

9.

Swallowing & eating  Training

83

10.

Sucking Training

208

11.

Vital Stim

27

12.

Hand Function Training

1,585

13.

Adaptive Device Making

18

14.

Muscle Re-education    /Normalize Muscle Tone

106

15.

Developmental Stimulation

135

16.

Perception/Cognitive Training

510

17.

Attention/Concentration Training

128

18.

Preschool Training

7

19.

Social Skill  Training

2

20.

Task and Activity for Behavioral  Modification

4

21.

Prespeech Training

554

22.

Sensory Integration Training

366

23.

การฝึกเด็กพิการทางสมอง (Cerebral Palsy Training)

26

24.

Parent Education

40

25.

สอนญาติและผู้ป่วยปฏิบัติตนที่บ้าน(Home Program)

1,943

26.

Behavior Modification Training

67

27.

Manual Dexterity Training

159

28.

Putty exercise activities

59

29.

UE motor control training

975

30.

Relaxation Training

110

31.

Scar management

7

32.

ROM exercise

501

33.

Edema management

77

34.

Sensory Re-education

119

35.

Air Splint

24

36.

ADL(feeding)

122

37.

Aphasia Training

77

38.

Dysphasia Training

45

39.

Bilateral hand activity

117

 

 

 

 

5.การให้บริการจัดทำอุปกรณ์ดาม (Splint)

ชนิดของ Splint

ปี 2558    (จำนวนชิ้น)

1. Thumb spica

27

2. Static  Cock-up splint

10

3. Resting hand splint

6

4. Antispastic splint

6

5. Dorsal hand splint

5

6. Splint for prevent contraction

2

7. Static finger splint

1

8. Dynamic  splint  wrist extension

2

9. Splint  for ulnar nerve

1

รวม

60

 

6.การให้บริการตัดเย็บผ้ายืดแรงกดทับ (Pressure Garment)

ลำดับ

รายการ

จำนวน (ชิ้น)

1.

เสื้อ (Jacket)

24

2.

กางเกง

12

3.

ปลอกแขน

10

4.

ปลอกขา

20

5.

ถุงมือ

4

6.

Chin strap

8

รวม

78

 

 

7.การให้บริการทางกิจกรรมบำบัดที่คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

ลำดับ

ประเภทผู้รับบริการ

จำนวน (ครั้ง)

1.

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการทางสมอง

(วันพฤหัสบดี)

155

2.

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  (วันศุกร์)

191

รวม

346

 

 

 

8.การให้บริการทางกิจกรรมบำบัดการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่หน่วยงานกิจกรรมบำบัด

(Sensory Integration Room)

รวมทั้งหมด………96…………ครั้ง

 

9.การให้บริการทางกิจกรรมบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

รวมทั้งหมด………39…………ราย

 

 

 

 

10.การให้บริการจ่ายอุปกรณ์ช่วยพยุงสำเร็จรูป (Support)

ลำดับ

รายการ

จำนวน (ชิ้น)

1.

Wrist  Support

165

2.

Bobath  Sling

57

3.

Tennis  elbow Support

50

4.

Arm  Sling

17

รวม

289

 

 

4.งานกายอุปกรณ์

 

ประเภทผู้รับบริการ

สถิติผู้รับบริการ

จำนวน(visit)

ผู้ป่วยนอก

2629

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยในให้บริการที่ Ward

1821

ใบเบิกภายใน

76

รวม

4526

ลักษณะงานที่ทำ

สถิติผู้รับบริการ

จำนวน(ชิ้น)

กายอุปกรณ์เทียมเฉพาะราย

112

กายอุปกรณ์เสริมเฉพาะราย

113

เสริมรองเท้าและดัดแปลงรองเท้า

9

อุปกรณ์ช่วยเดิน

2397

อุปกรณ์เสริมสำเร็จรูป

1798

ซ่อมแซมอุปกรณ์

99

พันตอขา stump bandage

42

รวม

4458

จำแนกประเภทอุปกรณ์เทียมเฉพาะราย

สถิติผู้รับบริการ

จำนวน(visit)

ขาเทียมระดับข้อเท้าแกนนอก

3

ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน

82

ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนใน

3

ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน

21

แขนเทียมระดับใต้ศอก

3

รวม

112

 

จำแนกประเภทอุปกรณ์เสริมเฉพาะราย

ประเภทอุปกรณ์

จำนวน(ชิ้น)

กายอุปกรณ์เสริมระดับเท้า FO

90

กายอุปกรณ์เสริมระดับข้อเท้า AO

0

กายอุปกรณ์เสริมคลุมข้อเท้า AFO

17

กายอุปกรณ์เสริมคลุมข้อเข่า KAFO

6

รวม

94

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ช่วยเดิน

 

ประเภทอุปกรณ์

จำนวน(ชิ้น)

ไม้เท้าขาว

6

1 point cane

171

3 point cane

130

4 point cane

196

Axillaries crutch

885

Axillaries crutch ตัดพิเศษ

22

Flatform Crutch

59

Walker ผู้ใหญ่

729

Walker เด็ก

7

Wheel Walker  ผู้ใหญ่

0

Wheel Walker  เด็ก

4

รถเข็นคนพิการมาตรฐาน

133

รถเข็นคนพิการ - เด็ก

7

รถเข็นแบบช่วยเหลือตนเอง

0

รถโยกคนพิการ

33

Triwheeler**

0

CP Wheelchair**

14

 รวม

2397

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เสริมสำเร็จรูป

 

ประเภทอุปกรณ์

จำนวน(ชิ้น)

Soft collar

86

Hard Collar

17

Philadelphia

95

Stiffneck Collar เด็ก

0

SOMI

3

Knight Taylor Brace

62

Taylor brace

32

Jewett Brace

4

LS-Support

969

AFO แบบมีข้อ

3

AFO แบบไม่มีข้อ

37

Ankle Support

71

Knee Support มีแกน

146

Knee Support ไม่มีแกน

266

รองเท้าเบาหวาน

รองเท้าคนพิการ

 

 รวม

 1798

 

ซ่อมอุปกรณ์

 

ประเภทอุปกรณ์

จำนวน(ชิ้น)

เปลี่ยนเท้าเทียม

40

เปลี่ยนสาย AK

6

เปลี่ยนสาย BK

22

ถุงพัน Stump

6

เปลี่ยนแป้นน็อต

1

เปลี่ยนเบ้าขาเทียม

9

ปรับแก้ข้อเข่า

0

ปรับแก้สายรัด

15

รวม

99

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

 

1.แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

เครื่องชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับที่ปฏิบัติได้

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

1. อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการลงเข็มคลาย

กล้ามเนื้อเฉพาะจุด

0

0

1

0

2. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)ที่ส่งปรึกษา

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วได้รับการฟื้นฟู และ Home Program

100

99

99

99

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยที่ส่งปรึกษา

มาจากแผนกอื่นๆ

100

99

99

99

 

 

 

 

2.งานกายภาพบำบัด

 

เครื่องชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละ

ระดับที่ปฏิบัติได้

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1. ร้อยละความพร้อมใช้ของเครื่องมือ

100

100

100

100

2. อัตราการเกิดแผลพุพองจากการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน

0

0.00056

4/9,007

0.00028

4/14,176

0

3. อัตราการเกิดแผลพุพองจากการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้น

ไฟฟ้า

0

0 .058

3/446

0.00773

4/517

0

4. ร้อยละของผู้ป่วย /ญาติที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

80

86.76

98.45

97.30

5. ร้อยละความสมบูรณ์ครบถ้วนของการบันทึกเวชระเบียน

100

98.25

 

99.99

98.46

 

 

 

 

 

3.งานกิจกรรมบำบัด

 

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละ

ผลลัพธ์

ปี 2557

ปี 2558

1.ร้อยละของผู้ป่วยเป็นลม

0

0.05

0

2.ร้อยละผู้ป่วยกระดูกหักซ้ำ เหล็กหรือลวดหลุดขณะทำการรักษา

0

0

0

3.ร้อยละผู้ป่วย/เจ้าหน้าบาดเจ็บหรือเกิดอันตราย จากอุปกรณ์และกระบวนการรักษาขณะทำการบำบัดรักษา เช่น การเกิดน้ำร้อนลวกจากการทำ splint , ผู้ป่วยเกิดสำลักขณะทำการกระตุ้นกลืน

0

0

0

4. ร้อยละความสมบูรณ์ครบถ้วนของการบันทึกเวชระเบียน การบันทึกการตรวจประเมินร่างกายแรกรับ

100

85.94

82.37

 

         

 

4.งานกายอุปกรณ์

 

ตัวชี้วัดสำคัญ

เป้าหมาย(%)

ผลลัพธ์(%)

เชิงระบบงาน

 

 

ร้อยละผู้ป่วยตัดขารายใหม่ที่ผ่านการฟื้นฟูตามแนวทางการพัฒนาระบบ

100

100

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจประเมินพบneuropathic และได้รับแผ่นเสริมรองเท้าเฉพาะราย

80

n/a

เชิงคุณภาพการบริการ

 

 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

80

83

ร้อยละการประกันระยะเวลาการผลิตกายอุปกรณ์เทียมเฉพาะราย ชนิดใต้เข่าและเหนือเข่า (15/20วันทำการ)

100

94.3

ร้อยละการประกันเวลารอคอยรับอุปกรณ์สำเร็จรูปและอุปกรณ์ช่วยเดิน (≤ 15นาที)

100

100

ร้อยละความสมบูรณ์ของใบรับคำปรึกษากายอุปกรณ์

100

95.2

เชิงคุณภาพงาน

 

 

ร้อยละความผิดพลาดของการจัดซื้อไม่ทันตามความต้องการ

≤10%

40

พัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

≥ 1

1

ความสมบูรณ์ของบัญชีเบิกวัสดุสิ้นเปลือง

100

94.36

เชิงการส่งเบิกของมูล

 

 

ร้อยละข้อมูลส่งเข้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์

100

73.98

ร้อยละเงินโอน เปรียบเทียบระหว่างยอดส่งเข้าและ instrumental กับผู้พิการ

100

100

ร้อยละการผ่านตรวจสอบจากสปสช.ของข้อมูลนำเข้า

100

100

 

ผลงานเด่น/ผลงานที่สำคัญ

1.แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคคลากรทางการแพทย์ร่วมกับมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย เรื่องการป้องกันและรักษาภาวะกระดูกพรุน

- จัดอบรมนักฟื้นฟูสภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สปสช เขต 9

- ปรับปรุงระบบปรึกษาระหว่างกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และออร์โธปิดิกส์

- จัดระบบงาน One Stop Service for Handicaps ที่ห้อง 101 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

- จัดทำรูปแบบใบส่งปรึกษาแบบสหสาขาของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูให้สื่อสารง่ายยิ่งขึ้น

 

 

2.งานกายภาพบำบัด

การพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพการส่งต่อและตอบกลับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและบาดเจ็บไขสันหลังที่มารับบริการที่หน่วยงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.บุรีรัมย์ ไปยังโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าถึงบริการและลดความแออัดของผู้ป่วยที่จะมารับบริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์รวมถึงการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

 

 

3.งานกิจกรรมบำบัด

1.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก (Rehabilitation in Feeding , Eating  and Swallowing  disorder )เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์และการบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การดูดและการกลืนในบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 100 คน

2. มีการขยายการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดกระตุ้นพัฒนาการในผู้รับบริการเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่หน่ายงานกิจกรรมบำบัด (Sensory Integration Room)

 

 

4.งานกายอุปกรณ์

          1.การพัฒนาระบบการส่งเบิกด้วยข้อมูลผ่านระบบหน้าเวปของ สปสช.

2. Lean Amputee Project ในผู้ป่วยหอผู้ป่วย ศัลยกรรมกระดูกและออร์โธปีดิกส์

ผลงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา;

 1. การพัฒนาระบบติดตามผลการใช้อุปกรณ์เทียมเฉพาะรายทางโทรศัพท์
 2. การพัฒนาระบบ IT เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อทำฐาน database
 3. การพัฒนาระบบฐาน database เพื่อตรวจสอบการส่งเบิกผ่านระบบเรียกเก็บหน้า website ของ สปสช.เขต 9
 4. งานวิจัย R2R จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างขั้นเขียน Proposal เพื่อขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ รพ.บุรีรัมย์

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน

งานกิจกรรมบำบัด

1. ด้านบุคลากร
- บุคลากรไม่เพียงพอ
1. นักกิจกรรมบำบัดมีน้อยแต่ภาระงานเยอะทำให้การให้บริการทางกิจกรรมบำบัดทำได้ไม่ทั่วถึง
2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประจำหน่วยงานมีคนเดียวทำให้ต้องเสียกำลังเจ้าที่ในการให้บริการผู้ป่วยมาปฏิบัติหน้าที่ในการลงทะเบียนแทนในกรณีเจ้าหน้าที่ทะเบียนลา

2.ด้านอาคารสถานที่

- สถานที่ให้บริการไม่เพียงพอคับแคบมากและไม่เป็นสัดส่วน

แผนงาน ปีงบประมาณ 2559

งานกิจกรรมบำบัด

1. ขยายเวลาการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดกระตุ้นพัฒนาการในผู้รับบริการเด็ก ด้วยการเพิ่มวันในการฝึกที่ห้องบูรณาการประสาทความรู้สึก (Sensory Integration Room)
จาก 1 วัน (1 ชั่วโมง) /สัปดาห์  เป็น  3 วัน/สัปดาห์

2. เพิ่มการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดในชุมชนด้วยการออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านร่วมกับทีม Home health care ของโรงพยาบาล