เวชกรรมสังคม

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

********************************

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม

พญ.เอื้อมพา กาญจนรังสิชัย

1.งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

1.1 งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

นางนิสยาพร     ราษฏร์เจริญศรี           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้างาน)

1.งานศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

    1.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง สาขา 1 (สหชัชวาล)

      นางกลิ่นสุดา  เร่งพิมาย               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้าศูนย์แพทย์)

    2.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง สาขา 4 (อบจ.เก่า)

      นางเบญญา  สุนทรกิจจารักษ์        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้าศูนย์แพทย์)    

2. งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา

นางนิสยาพร        ราษฏร์เจริญศรี         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้างาน)  

3. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสนับสนุนเครือข่าย

          นางสาวอรอนงค์           วงศ์วีระชัย       นักวิชาการสาธารณสุข (หัวหน้างาน)       

4. งานส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟู

          นางรุ่งทิพย์                 สุวรรณทา        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้างาน)  

5. งานคุ้มครองผู้บริโภค

          นางสาวอรอนงค์           วงศ์วีระชัย       นักวิชาการสาธารณสุข (รักษาการหัวหน้างาน)

6. งานการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน

    1. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

    2. ให้บริการและพัฒนางานบริการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์

    3. ชี้นาสังคมในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชนและร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

    4. พัฒนาองค์ความรู้ทั้งทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิเพื่อตอบสนองต่อปัญหาของพื้นที่ได้

 

ภารกิจกลุ่มงานเวชกรรมสังคม

1.งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

   1.งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

 - บริหารจัดการระบบบริการเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

 - บริหารจัดการ ควบคุม กำกับระบบป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข

 - พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

 - ศึกษาและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

 - จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเรือนจำ

 - บริหารจัดการ ควบคุม กำกับระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care)

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

      1.2  งานศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

 - จัดบริการด้านเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

 - พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน

 - ศึกษาวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพบริการในชุมชน

 - สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพของทุกภาคส่วน

 - วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพพื้นที่ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่

 - จัดระบบบริการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง

           - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2.งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา

 - ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 - ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

 - ศูนย์ระบาดวิทยา

 - สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 - ควบคุม กำกับมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพบริการป้องกันควบคุมโรค

 - ศึกษาวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านป้องกัน ควบคุมโรค

 - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมากำหนดนโยบาย

           - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

3.งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย

           - กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่รับผิดชอบ

           - สนับสนุนทรัพยากร

           - บริหารและวิเคราะห์งบประมาณ

           - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

           - ประสานงานระหว่างเครือข่าย

           - สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน

           - พัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

           - ศึกษาและสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ

           - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

4.งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู

           - การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย

           - สร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วย

           - สร้างเสริมนวัตกรรม และการดูแลสุขภาพที่ดีของประชาชน

           - สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของทุกภาคส่วน

           - ควบคุม กำกับ มาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู

           - ศึกษาและสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู

           - สนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย

           - วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมากำหนดนโยบาย

           - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

5.งานคุ้มครองผู้บริโภค

           - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ด้านอาหาร ด้านเครื่องสำอาง ด้านวัตถุเสพติด ด้านวัตถุอันตราย ด้านเครื่องมือแพทย์

           - สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน

           - ควบคุม กำกับมาตรฐานงานคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐานทุกด้าน

           - ศึกษา วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

           - วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมากำหนดนโยบาย

           - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย