ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 127 128 129 130 131 132 133 134 135 »
[3901-3930] จาก 4819
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Piperacillin ๔ gm and Tazobactam ๐.๕ gm for injection
Pharmacy
2017-07-04
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาPiperacillin ๔ gm and Tazobactam ๐.๕ gm for injection า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2017-07-04
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน" จำนวน 2 เครื่อง
พัสดุ
2017-06-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาผู้ยาTopiramate ๕๐ mg film-coated tablet,Donepezil hydrochloride ๑๐ mg orodispersible tablet และVortioxetine ๑๐ mg film-coated tablet
Pharmacy
2017-06-22
ประกาศสืบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 22 รายการ
พัสดุ
2017-06-20
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน"เครื่องปรับอากาศ"จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา
พัสดุ
2017-06-14
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2017-05-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กน้ำหนักตัวน้อย (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2017-05-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วยพื้นที่ประมาณ 31,831 ตารางเมตร จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2017-05-04
-ร่าง-ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารปฎิบัติการและอาคารผู้ป่วย พื้นที่ประมาณ 31,832 ตารางเมตร จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2017-04-21
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุคลังการแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
พัสดุ
2017-03-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กน้ำหนักน้อย จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2017-03-14
ร่างประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา” จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2017-01-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายกับรถส่งต่อ (IABP Cardiosafe)จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2017-01-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Infusion pump จำนวน 10 เครื่อง
พัสดุ
2017-01-11
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องจัดซื้อวัสดุการแพทย์ "เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิดโฟกัสเดียว" (Monofocal foldable IOLs) จำนวน 2,100 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2016-12-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Doripenem ๕๐๐ mg powder for solution for infusion และ Moxifloxacin injection ๔๐๐mgfor injection ๒๕๐ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-12-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Sevoflurane ๑๐๐ ml/๑๐๐ ml inhalation vapour, liquid, ๒๕๐ ml ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-12-23
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสร้างภาพด้วยแม่เหล็ก (MRI) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2016-12-23
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Human Immunoglobulin ๕gm in ๑๐๐ ml for Intravenous use และ Octocog alfa ๕๐๐ iu powder for solution for injection
Pharmacy
2016-12-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Dextrose ๕% injection ๑๐๐ mlและ Sodium chloride ๐.๙ % injection ๑๐๐ ml
Pharmacy
2016-12-20
ประกาศราคากลางยาSevoflurane ๑๐๐ ml/๑๐๐ ml inhalation vapour, liquid, ๒๕๐ ml
Pharmacy
2016-12-19
ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Sevoflurane ๑๐๐ ml/๑๐๐ ml inhalation vapour, liquid, ๒๕๐ ml ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-12-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin alfa ๔๐๐๐ iu powder and solvent for solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-12-19
ประกาศราคากลางยา Epoetin alfa ๔๐๐๐ iu powder and solvent for solution for injection
Pharmacy
2016-12-09
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin alfa ๔๐๐๐ iu powder and solvent for solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-12-09
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2016-11-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ "วัสดุซ่อมเอ็นเข่าเทียม ชนิดผ่าตัดผ่านกล้อง" จำนวน 8 รายการ
พัสดุ
2016-12-06
ประกาศราคากลางยา Doripenem ๕๐๐ mg powder for solution for infusion และ Moxifloxacin injection ๔๐๐mgfor injection ๒๕๐ml
Pharmacy
2016-11-30
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Doripenem ๕๐๐ mg powder for solution for infusion และ Moxifloxacin injection ๔๐๐mgfor injection ๒๕๐ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-11-30
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081