ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : « 1 2 3 4 5 6 7 8 »
[91-120] จาก 2648
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ UpToDate Anywhere ๒๐๒๐ จำนวน ๑ ฐานข้อมูล
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-05
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน จำนวน 2,400 ถัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๓ รายการ 2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Pharmacy
2020-08-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Pharmacy
2020-08-05
ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Pharmacy
2020-08-04
ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tigecycline ๕๐ mg powder for solution for infusion, ๑ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Pharmacy
2020-08-03
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0724) ลงวันที่ 30 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-08-03
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0722) ลงวันที่ 24 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-07-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-07-31
ประกาศ ราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-07-31
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-07-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0721) ลงวันที่ 24 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-07-30
-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์- ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุไหมเย็บแผล) กลุ่ม Polyamide ๖ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Bloodline+Tranducer) จำนวน 8,400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-29
ประกาศ ราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-07-29
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-07-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
พยาธิ
2020-07-29
ร่างประกาศและร่างเอกสารปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุผ่าตัดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดพิเศษ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุด Medicare Health Check Solution จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0720) ลงวันที่ 22 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-07-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
พยาธิ
2020-07-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
พยาธิ
2020-07-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
พยาธิ
2020-07-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
พยาธิ
2020-07-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าสว๊อฟ(ผ้าซับโลหิต) 15x15 ปลอดเชื้อ จำนวน 3,000 ห่อ (ครั้งที่ 2)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-22
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ การตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีและสารภูมิคุ้มกันพร้อมระบบบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาระบบ Server และเก็บข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-20
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081