ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : 1 2 3 4 5 »
[1-30] จาก 3274
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจหาเชื้อ Humen Papiloma Virus DNA ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2565 จำนวน 42,000Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-16
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยาจำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2021-06-15
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2021-06-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ตลับควบคุมน้ำเข้าออกจากลูกตา จำนวน ๔๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รถเข็นขับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยระบบไฟฟ้าชนิดปรับระดับได้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-15
ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการไตเทียม จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับใช้ผ่าตัดตา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-15
EB5:2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
EB5:2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซสารอิเล็คโตรไลท์และปริมาณสารเมตาโบไลท์ในเลือด ประจำปีงบประมาร 2564 ถึง 2565
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ พร้อมแถบทดสอบ (Strip) ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึง 2565
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
EB5:1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
EB4:1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
EB4:ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 (ชุดที่ 2)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
EB4:ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 (ชุดที่ 1)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
EB4:3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
EB4:2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
EB4:2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
EB2:9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
EB2:9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
EB2:9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0608) ลงวันที่ 10 มิ.ย. 64
Pharmacy
2021-06-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0607) ลงวันที่ 9 มิ.ย. 64
Pharmacy
2021-06-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิต จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2021-06-10
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2021-06-10
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2021-06-10
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-06-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0602) ลงวันที่ 8 มิ.ย. 64
Pharmacy
2021-06-10
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081