ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : 1 2 3 4 5 »
[1-30] จาก 2573
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน จำนวน 2,400 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-14
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
Pharmacy
2020-08-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Needle จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Needle จำนวน ๗ รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0804-6) ลงวันที่ 10 ส.ค. 63
Pharmacy
2020-08-11
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ผ่าสว๊อฟ (ผ้าซับโลหิต) ๑๕นิ้วX๑๕นิ้ว ชนิดปลอดเชื้อ จำนวน ๔,๐๐๐ ห่อ ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-10
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุไหมเย็บแผล) กลุ่ม Silk จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-08-10
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุไหมเย็บแผล) กลุ่ม Polyamide ๖ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-10
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าสว๊อฟ (ผ้าซับโลหิต) ๑๕นิ้วX๑๕นิ้ว ชนิดปลอดเชื้อ จำนวน ๔,๐๐๐ ห่อ
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0803) ลงวันที่ 5 ส.ค. 63
Pharmacy
2020-08-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0729-30) ลงวันที่ 31 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-08-07
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ UpToDate Anywhere ๒๐๒๐ จำนวน ๑ ฐานข้อมูล
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-05
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน จำนวน 2,400 ถัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๓ รายการ 2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Pharmacy
2020-08-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Pharmacy
2020-08-05
ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Pharmacy
2020-08-04
ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tigecycline ๕๐ mg powder for solution for infusion, ๑ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Pharmacy
2020-08-03
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0724) ลงวันที่ 30 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-08-03
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0722) ลงวันที่ 24 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-07-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-07-31
ประกาศ ราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-07-31
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-07-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0721) ลงวันที่ 24 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-07-30
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081