รณรงค์ "ชาวจ.บุรีรัมย์ร่วมมือกันประหยัดน้ำทุกภาคส่วน"

Link ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคจากหน่วยงานรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ได้แก่

1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์

2. โครงการชลประทานบุรีรัมย์

3. เว็บไซต์ "จังหวัดบุรีรัมย์"

 

พิมพ์