ขอเชิญชวนประชาชนรับฟังสปอตวิทยุเรื่อง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสา

       ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ผลิตสปอตวิทยุ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และชุดจิตอาสา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสามารถดาวน์โหลดสปอตวิทยุได้ที่ลิงค์หรือ QR Code แนบท้ายนี้

ชุดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ชุดจิตอาสา

พิมพ์