การใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19

        แนวทางการใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และประชาชน ตามคู่มือแนวทางและวิดีโอการใช้งานแพลตฟอร์ม ๋Jitasa.care ตาม QR Code แนบท้ายนี้

คู่มือแนวทางการใช้งานแพลตฟอร์ม Jitasa.care

วิดีโอการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน

 

พิมพ์