ประวัติโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมา

       โรงพยาบาลบุรีรัมย์เริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2494 จำนวนเงิน 600,000 บาท เป็นเรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง โดยเริ่มเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2496 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 เมื่อสิ้นสุดปีงบประ มาณ 2543 ได้ปรับขยายบริการจาก 522 เตียง เป็น 590 เตียง และปัจจุบันได้ขยายการบริการเป็น 900 เตียง

       โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีนายแพทย์ผู้อำนวยการตั้งแต่คนแรกถึงปัจจุบัน จำนวน 16 คน
มีรายนามดังนี้
1. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์ พ.ศ. 2496 - 2497 
2. นายแพทย์นิรันด์ ประภาสวัสดิ์ พ.ศ. 2498 - 2499 
3. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2499 - 2502 
4. นายแพทย์ประทีป หุตางกูร (รักษาการแทน) พ.ศ. 2502 - 2505 
5. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2506 - 2513 
6. นายแพทย์อาลัย นากะพันธ์ พ.ศ. 2513 - 2537 
7. นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ พ.ศ. 2537 - 2538 
8. นายแพทย์ปราโมทย์ สุจินพรัหม พ.ศ. 2538 – 2544 
9. นายแพทย์เฉลิมชัย เหล่าพูลสุข พ.ศ. 2544 – 2545 
10. นายแพทย์อนุศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ พ.ศ. 2545 - 2548 
11. นายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล พ.ศ. 2548 – 2550 
12. นายแพทย์พิเชฐ อังศุวัชรากร พ.ศ. 2550 - 2552 
13. นายแพทย์ชลิต ทองประยูร พ.ศ. 2552 - 2556
14. นายแพทย์จรัญ ทองทับ  พ.ศ. 2556 - 2561 
15. นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร พ.ศ. 2561 - 2563
16. นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร  พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ขนาดและที่ตั้ง

       โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 74 - 3 - 13.4 ไร่ ( ได้รับโอนที่ดินแขวงการทางบุรีรัมย์ จากกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2541 จำนวน 32 – 1 – 58.4 ไร่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ )

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk