รางวัลเด่น

รางวัลเด่น

1. โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย พ.ศ.2542
2. โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก พ.ศ. 2543
3. โรงพยาบาลผลงานดีเด่นด้านเพิ่มอัตราเร่งของการลดภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และภาวะ
ขาดออกซิเจนแรกคลอด พ.ศ.2544
4. โรงครัวมาตรฐานจากกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2546
5. โรงพยาบาลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาระดับ
ทองจากกรมอนามัย ปีพ.ศ.2547 และ 2548
6. โรงพยาบาลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาระดับ
ทองจากกรมอนามัย ปีพ.ศ.2547 และ พ.ศ. 2548 ผ่านการประเมินสุขาสะอาดน่าใช้ดีมาก ธันวาคม พ.ศ. 2547 จากกรมอนามัย
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะระดับดีมาก จากกรมอนามัย วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ได้
รับโล่ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอด เยี่ยมระดับจังหวัดของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 29 กันยายน 2551
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน จากกรมแรงงาน สำนักงานประกันสังคม วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2549
9. โครงการอาคารแม่และเด็กอาคาร 9 มีการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการในราย
งานการวิเคราะห์ผล วิเคราะห์จาก กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโย
บายและแผน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550
10. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลคุณภาพการส่งข้อมูลเพื่อรับการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ประจำปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk