ข้อกำหนด/เงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน Buriram Smart Hospital

 

เงื่อนไขและข้อตกลงเข้าใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน Buriram Smart Hospital

       ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการแอปพลิเคชัน Buriram Smart Hospital ตามที่ได้รับอนุมัติจากโรงพยาบาลและตามรายละเอียดการให้บริการที่โรงพยาบาลกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. คำนิยาม

           1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ให้ไว้แก่โรงพยาบาล หรือที่โรงพยาบาลได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น

           1.2 “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” หมายความถึง โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามที่โรงพยาบาลกำหนดเพื่อใช้ในการทำรายการ

           1.3 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง บัญชีผู้ใช้งาน(Username)รหัสผ่าน (Password) รหัสลับเฉพาะบุคคล (Person Identification Number; PIN)หรือรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่โรงพยาบาลเป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม

           1.4 “รายการ” หมายความถึง คำสั่งรายการ และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่กระทำผ่านแอปพลิเคชัน

           1.5 “โรงพยาบาล” หมายความถึง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่โรงพยาบาลมอบหมายด้วย

           1.6 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่โรงพยาบาลไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

           1.7 “แอปพลิเคชัน” หมายความถึง แอปพลิเคชัน Buriram Smart Hospital ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

  1. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และเครื่องมือเพื่อการทำรายการ

          2.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัว และข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัว และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว

          2.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาเครื่องมือเพื่อการทำรายการไว้เป็นอย่างดีในที่ปลอดภัย และผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่ทำให้เครื่องมือเพื่อการทำรายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลอื่น

          2.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวเมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด

          2.4 กรณีที่รหัสประจำตัวของผู้ขอใช้บริการ ชำรุด สูญหาย ผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดเพื่อเปลี่ยนรหัสประจำตัวใหม่

          2.5 ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการบันทึกหรือเกิดขึ้นระหว่างการใช้แอปพลิเคชันรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับโรงพยาบาล   ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้โรงพยาบาลจัดเก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆ ตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของโรงพยาบาล

  1. การใช้แอปพลิเคชัน

          3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อติดตั้งบนเครื่องมือเพื่อการทำรายการของผู้ขอใช้บริการ โดยต้องทำการดาวน์โหลดผ่านช่องทางและดำเนินการใดๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากโรงพยาบาลให้เป็นผู้ขอใช้บริการด้วย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่โรงพยาบาลกำหนดขึ้น และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามแต่ละฟังก์ชัน และ/หรือ ประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการ (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย

         3.2 ในการเข้าใช้แอปพลิเคชันผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง โดยทางโรงพยาบาลอนุญาตให้ผู้ใช้บริการด้วยตัวเองเท่านั้นที่เป็นผู้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันโดยการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลจะมีขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยัน   ห้ามมิให้มีการปลอมแปลงข้อมูลต่างๆเพื่อประโยชน์ในการอันใดก็ตามหากทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดปกติในการยืนยันตัวตนซึ่งทำให้เกิดความเสียหายโรงพยาบาลสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้

         3.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ในแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้ และ/หรือ ที่โรงพยาบาลจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า ได้ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามเวลาอื่นใดที่โรงพยาบาลจะกำหนดต่อไป

               3.3.1 การนัดหมาย ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการนัดหมายของแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้

               3.3.2 การแสดงรายละเอียดการเข้ารับการรักษา ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเข้ารับการรักษาได้ เช่น ตรวจสอบลำดับการเข้ารับการรักษา ห้องตรวจรักษา เป็นต้น

               3.3.3 การแสดงรายละเอียดสิทธิการเข้ารับการรักษา ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดสิทธิการเข้ารับการรักษาได้ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เป็นต้น

               3.3.7 การแสดงข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล ผู้ขอใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล เช่น รายชื่อแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

               3.3.8 การใช้ปฏิทิน ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ปฏิทินเพื่อตรวจสอบตารางการนัดหมายแพทย์ และตารางกิจกรรม รวมทั้งสามารถเพิ่มรายการและตั้งการแจ้งเตือนในปฏิทินได้

         3.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า เมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว และหากต้องการกลับมาใช้บริการใหม่ ต้องดำเนินการตามข้อ 3.1

         3.5 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า บริการบางประเภท โรงพยาบาลได้นำข้อความหรือข้อมูลมาจากบุคคลภายนอก หรือโรงพยาบาลได้เชื่อมต่อระบบของโรงพยาบาลไปยังข้อมูลของบุคคลภายนอก โรงพยาบาลจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวได้ รวมถึงโรงพยาบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับสินค้า บริการ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผลิต และ/หรือ ให้บริการ โดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ โรงพยาบาลไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการนำข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือ การให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น

         3.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันใดๆ ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ รวมทั้งเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและโรงพยาบาล

         3.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้โรงพยาบาลมีสิทธิเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่เพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยโรงพยาบาลจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบทางแอปพลิเคชันและ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดที่โรงพยาบาลเห็นสมควร

         3.8 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า โรงพยาบาลไม่มีความรับผิดในความเสียหายหรือเหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้แอปพลิเคชันและ/หรือเครื่องมือเพื่อการทำรายการไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัย เหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือเหตุใดๆ

         3.9 โรงพยาบาลมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการหรือฟังก์ชันประเภทหนึ่งประเภทใด หรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

  1. การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล

           4.1 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้โรงพยาบาลเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอ ให้ใช้ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของโรงพยาบาล และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

พิมพ์ อีเมล

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ที่อยู่ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002 โทรสาร 044611282  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.brh.go.th

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk