ห้องตรวจอายุรกรรม

ห้องตรวจอายุรกรรม

หมายเหตุ   อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 3

        - เบอร์โทรศัพท์ติดต่ออายุรกรรม 044-615002 ต่อ 4304 ,คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โทร.044-615002 ต่อ 4318

- คลินิกพิเศษเฉพาะสาขา ต้องผ่านการตรวจอายุรกรรมทั่วไปก่อน จึงจะสามารถส่งเข้าคลินิกเฉพาะสาขาได้ ยกเว้นคลินิกผนัง คลินิกสูงอายุ

ข้อมูล  ณ  25  พฤษภาคม  2564

พิมพ์