คลินิกบริการอาคารรักษ์ใจ

คลินิกบริการอาคารรักษ์ใจ

หมายเหตุ อาคารรักษ์ใจ ด้านทิศตะวันตกของโรงพยาบาล โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 2104, 2082

ข้อมูล  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2564

พิมพ์