ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 2

       เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4215

       ข้อมูล  ณ  วันที่  1  มกราคม  2564

 

พิมพ์