ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 2

       เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4212

       ข้อมูล  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2564

พิมพ์