ห้องตรวจศัลยกรรม

ห้องตรวจศัลยกรรม

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 2

       เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4202-4203

       ข้อมูล  ณ  วันที่  25 พฤษภาคม  2564

 

พิมพ์