คลินิกแผนไทย

 

หมายเหตุ อาคารแพทย์แผนไทย ด้านทิศตะวันตกของโรงพยาบาล โทร. 044-615002 ต่อ 2105

               ข้อมูล  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2564

 

พิมพ์