เป้าหมาย

เป้าหมาย

       1.ผู้รับบริการและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ

       2.มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ให้ทันสมัย เหมาะสม เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพ

       3. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขศึกษาระดับดีมาก

       4. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อบริการงานสุขศึกษา

     ขอบเขตบริการ

             สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้รับบริการ ในสถานบริการและเจ้าหน้าที่รวมถึงชุมชนในเขตรับผิดชอบ

     โดยใช้กระบวนการตามมาตรฐานงานสุขศึกษา โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างทักษะแก่ประชาชน

     และผู้ป่วย ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานสุขภาพดีอย่างมีความสุข

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk