รณรงค์วันเอดส์โลก 2564

เนื่องในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี   เป็นวันเอดส์โลก  กลุ่มงานสุขศึกษา งานประชาสัมพันธ์  และงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลบุรีรัมย์  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้คำขวัญ "ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ " โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์   สร้างความเข้าใจ  ไม่รังเกียจผู้ป่วยโรคเอดส์   เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ  การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย  รวมถึงแจกแผ่นพับความรู้โรคเอดส์   แจกถุงยางอนามัยแก่ประชาชนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

พิมพ์