พันธกิจ-วิสัยทัศน์

พันธกิจ

       กลุ่มงานสุขศึกษามีความมุ่งหมายที่จะให้บริการสุขศึกษาและข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและประชาชนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบเพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ผลิตสื่อที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีแนวคิดและทักษะ ในการบริการสุขศึกษา

 

วิสัยทัศน์

       ให้บริการสุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อประชาชน

พิมพ์