นโยบาย

นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขตอบสนองปัญหาพื้นที่และความต้องการด้านสุขภาพที่ถูกต้อง

2. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

3. พัฒนาระบบบริการที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและการมีสุขภาวะ โดยจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการ และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดองค์รวมความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน กล่ม ชมรม ผ่านสื่อต่างๆ ต่อเนื่อง

5. จัดสิ่งแวดล้อมและสถานที่ให้เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การจัดสถานที่วางเอกสารบอร์ดสุขศึกษา ห้องให้คำปริึกษา คลินิกให้ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น

6. จัดให้มีและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศด้านสุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องและทันสมัย

7. เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ และเป็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ และนำผลของการเฝ้าระวังมาใช้ในการดำเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

พิมพ์