5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

               ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นวันที่เราควร

จะทำอะไรสักอย่างเพื่อสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุกวัน สังเกตได้จาก

ปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศ

ร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการมนุษย์ที่เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่ง

แวดล้อมดีๆ นั่นเอง ทำให้หน่วยงานของโลกจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น


          สำหรับจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day

นั้นจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมี

มติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่

มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า"การประชุม

สหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the

Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ

รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การ

สหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ


          ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กำลัง

เผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัด

ตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations

Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา

และรัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น ไปจัดตั้งหน่วย

งานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของ

การร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้

ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

                                                                 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

 

แต่ละประเทศจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกแตกต่างกัน แต่เป้าหมายหลักก็คือ เพื่อรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (Biodiversity) ของท้องถิ่นนั้นให้ดำรงอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ดิน, น้ำ, อากาศ ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารของชีวิต เราต่างต้องดูแลให้ปลอดภัย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานในอนาคต

โดยแต่ละปี จะมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมให้รำลึกถึงสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้เกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปิดสถานที่ท่องเที่ยวตามอุทยานต่างๆ ด้วย จึงเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติทั่วโลกได้ฟื้นฟูเต็มที่

 

โดยประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ก็มักจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะท้องถิ่นตัวเอง ดังนี้

  • จัดนิทรรศการให้ความรู้
  • จัดเสวนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมปลูกต้นไม้
  • กิจกรรมดูแลชายหาด
  • ปลูกปะการัง

 

 

ที่มา : https://www.worldenvironmentday.global/

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk