25 มิถุนายน "วันไอโอดีนแห่งชาติ"

Imagen

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : ภาวะผิดปกติจากการขาดสารไอโอดีน

อ้างอิง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

พิมพ์