โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยใช้หลัก3อ2ส

โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยใช้หลัก3อ2ส 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน3 อบจ.เก่า

ด้านความรู้  ก่อนอบรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.83   หลังอบรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.00 เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนอบรมต่ำกว่าหลังอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ด้านน้ำหนัก  ก่อนอบรมน้ำหนักเฉลี่ย 57.86 กก. หลังอบรมน้ำหนักเฉลี่ย 56.40 กก. เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า  น้ำหนักเฉลี่ยหลังการอบรมต่ำกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ด้านเส้นรอบเอว  ก่อนอบรมเส้นรอบเอวเฉลี่ย 83.73 ซม.หลังอบรมเส้นรอบเอวเฉลี่ย 81.43 ซม. เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า  เส้นรอบเอวหลังการอบรมต่ำกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk