โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานพบว่า 

หลังจากการอบรมมีผู้สามารถเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 23.5  ลดปริมาณการสูบบุหรี่ ร้อยละ 41.2  สูบบุหรี่เท่าเดิม ร้อยละ 5.9  (ลาบวชระหว่างการติดตาม ร้อยละ 5.9)

 

 

 

พิมพ์