โครงการลดละเลิกบุหรี่ในบุคลากร โดยใช้วิธีนวดกดจุดสะท้อนเท้าบรรเทาอาการ

       กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการลดละเลิกบุหรี่ในบุคลากร โดยใช้วิธีนวดกดจุดสะท้อนเท้าบรรเทาอาการ office syndrome โรคเรื้อรังไม่ติดต่อและช่วยลดละเลิกบุหรี่ วันที่ 28 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมพนมเทวาลัย  อาคารศาลา 60 ปี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนัท  ดลอัมพรพิศุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดกดจุดสะท้อนเท้า จากสำนักการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมชัย  อัศวสุดสาคร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม

          ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการพบว่า   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 66.7   รองลงมาคือ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ร้อยละ  29.6  และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ร้อยละ  3.7

พิมพ์