โครงการเบาหวานสัญจร ปี 2562

          กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการเบาหวานสัญจร โดยเลือกผู้เข้ารับการอบรมมาจาก 3  รพ.สต. ในเขตอำเภอเมืองที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ วิทยากรเป็นบุคลากรสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์               ในกิจกรรมมีความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ทั้งด้านโภชนาการ  ด้านการออกกำลังกาย การดูแลตนเองที่บ้าน  การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน  ด้านการรับประทานยาอย่างถูกต้อง  ทั้งนี้ทีมผู้จัดโครงการได้เสริมแรงในการดูแลตนเองและติดตามน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง 3 เดือน

      ผลการอบรมพบว่าหลังได้รับโปรแกรมเบาหวานสัญจร พบว่า รพ.สต.หัววัว   รพ.สต.บ้านโคกหัวช้าง  รพ.สต.บัวทอง  มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมเบาหวานสัญจรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ค่าเฉลี่ยความรู้ และระดับน้ำตาลในเลือดหลังได้รับโปรแกรมเบาหวานสัญจร ทั้ง 3 รพ.สต. แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)

  

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk