โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขศึกษาในโรงพยาบาล ปี2562

กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขศึกษาในโรงพยาบาล ในวันที่ 8  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุม 901  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ได้รับเกียรติจากอาจารย์     ดร. สุปรียา ตันสกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงบังอรรัตน์  เธียรญาณี รอง ผอ.ด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม

          ผลการอบรมพบว่า ก่อนอบรมส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 64.1 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 35.9  หลังอบรมส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 53.8 รองลงมา คือระดับปานกลาง ร้อยละ 41.0 และระดับสูง ร้อยละ 5.1  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมเท่ากับ 7.4 และหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.1  เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า  คะแนนเฉลี่ยของความรู้หลังการอบรม  เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk