โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ปี 2563

    กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยวิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 5 จุด เพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนพร ต้นจาน หน่วยงานแพทย์แผนไทยเป็นวิทยากรสอนการนวดและฝึกปฏิบัติวิธีการนวดกดจุดเพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่ด้วยตนเอง

พิมพ์