การมอบรางวัลแก่บุคลากรต้นแบบ เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ประจำปี 2563

           ด้วยกลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ประจำปี 2562 และติดตามต่อเนื่องปี 2563 เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรให้สามารถ ลด ละ เลิกบุหรี่ได้ 

           จากการติดตามเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องในระยะ   7  เดือน –1 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจจริงและสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ จำนวน 3 ราย  ได้แก่

  1. นายสุพรรณ แสงจันทร์ดา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ( ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 1 )
  1. นายวีระยุทธ อนันทขาล  พนักงานเปล (ศูนย์เปล)
  2. นายพุทธพร เรืองคำไฮ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (กลุ่มงานการเงิน)

             โดยบุคลากรต้นแบบทั้ง 3 ราย ได้รับมอบเกียรติบัตรบุคลากรต้นแบบ เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ และได้รับมอบของรางวัลจาก นายแพทย์ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk