กิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง

กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง 

วันที่ 18-19  พฤศจิกายน  2561

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน

พิมพ์