พันธกิจ-วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นองค์กรพยาบาลชั้นนำด้านบริการตติยภูมิที่เป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแบบผสมผสาน เป็นองค์รวมใน ระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ Service plan ทุกสาขาและ พัฒนาบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด หัวใจและหลอดเลือด
  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพในระดับตติยภูมิ ที่มี คุณภาพสอดคล้องกับ Service plan ทุกสาขา โดยเฉพาะด้านอุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด หัวใจและหลอดเลือด
  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพยาบาลและพัฒนาองค์กร ให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับ Service plan ทุกสาขา
  5. เสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้บริการและครอบครัว โดยการวางแผนร่วมกับทีมสุขภาพ เครือข่ายและ ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม

เข็มมุ่ง Smart hospital

  1. Smart service
  2. Smart tool
  3. Smart place

อัตลักษณ์  รับผิดชอบ สามัคคี มีคุณธรรม

ค่านิยมองค์กร (Core value) Buriram Hospital : BRH การดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม มีความรับผิดชอบ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

       B : Brotherhood ความเป็นพี่น้อง
       R : Responsibility and Respect ความรับผิดชอบและให้ เกียรติซึ่งกันและกัน
       H : Holistic and Humanized การดูแลผู้ใช้บริการแบบองค์รวมและด้วยความเป็นมนุษย์

 สมรรถนะหลักขององค์กร (core competency) ได้แก่ Trauma ทารกแรกเกิด หัวใจและหลอดเลือด

วัฒนธรรมองค์กร  

   ยิ้มก่อน ไหว้ก่อน  ทักก่อน

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk