นโยบายกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล

ด้านพยาบาล

1.พยาบาลทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่ามีความรู้และความรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพโดยใช้หลักการของกระบวนการพยาบาล ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มุ่งคำนึงการพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic care) และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.พยาบาลทุกคนควรได้รับการตอบสนองความต้องการ ในด้านการพัฒนาตนเองความก้าวหน้า การยอมรับ การยกย่องให้เกียรติ ขวัญกำลังใจ สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม จะนำไปสู่การปฏิบัติการ

3.พยาบาลทุกคนจะต้องตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

ด้านผู้ป่วย

1.ป่วยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่คำนึงเชื้อชาติศาสนา และได้รับการยอมรับในสิทธิมนุษยชน

2.ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือดูแลตามปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ อย่างเหมาะสมในแต่ละราย

3.ผู้ป่วยและครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลตนเองขั้นพื้นฐาน

ด้านปฏิบัติการพยาบาล

1.วางแผนกำหนดอัตรากำลังบุคลากร  ควบคุมกำกับการจัดสรรอัตรากำลังและการหมุนเวียนบุคลากรพยาบาลในทุกสาขาการพยาบาล ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

2.มีแนวทางในการสรรหา/คัดเลือกบุคคลให้เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งด้านการกำหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และด้านบริหารและวิชาการ

3.จัดให้มีระบบบริการพยาบาลที่ต่อเนื่องครบถ้วน เพื่อการช่วยเหลือดูแลทั้งในด้านการส่งเสริม   สุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสภาพ  แก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนบนพื้นฐานของการใช้กระบวนการพยาบาลประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน

4.พัฒนาและส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาลและองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพในระดับสูงสุดของระบบการดูแลทางคลินิกและการบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

5.วางระบบและดำเนินการประกันคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล

6.บำรุงขวัญ  กำลังใจ  ดูแลความเพียงพอของสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน  ตลอดจนการส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

หน้าที่ของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

1.กำหนดปรัชญา  นโยบายทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับปรัชญา  นโยบายของโรงพยาบาลเพื่อเป็นทิศทางการปฏิบัติงานของทุกหน่วยบริการพยาบาลในโรงพยาบาล

2.วางแผนการบริหารจัดการ  ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลทุกระดับ  และบรรลุ  พันธกิจและตอบสนองต่อนโยบายขององค์กร

3.กำหนดแผนงาน  แผนงบประมาณ  รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงาน  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำแผนไปปรับปรุงตามสภาพการณ์  และสามารถปฏิบัติได้จริง

4.วิเคราะห์ต้นทุนบริการพยาบาลและความคุ้มทุนของกิจกรรมการพยาบาล  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการระบบบริการพยาบาล

5.วางแผนกำหนดอัตรากำลังบุคลากร  ควบคุมกำกับการจัดสรรอัตรากำลังและการหมุนเวียนบุคลากรพยาบาลในทุกสาขาการพยาบาล ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

6.กำหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และแนวทางในการสรรหา/คัดเลือกบุคคลให้เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นทั้งด้านบริหารและวิชาการ

7.จัดให้มีระบบบริการพยาบาลที่ต่อเนื่องครบถ้วน เพื่อการช่วยเหลือดูแลทั้งในด้านการส่งเสริม   สุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสภาพ  แก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนบนพื้นฐานของการใช้กระบวนการพยาบาล

8.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน

9.พัฒนาและส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาลและองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพในระดับสูงสุดของระบบการดูแลทางคลินิกและการบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

10.ดำเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล  เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสม  เพียงพอต่อการให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ

11.วางระเบียบปฏิบัติในหน่วยงาน  สนับสนุนและกำกับให้มีการปฏิบัติการพยาบาลตามระเบียบ  มาตรฐานวิชาชีพ      บนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

12.ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากงานบริการพยาบาล  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

13.วางระบบและดำเนินการประกันคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล

14.ร่วมวางระบบและดำเนินการพัฒนา  เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

15.บำรุงขวัญ  กำลังใจ  ดูแลความเพียงพอของสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน  ตลอดจนการส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

16.ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพ

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk