จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลได้กำหนดนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ประกาศ ณ.วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ดังนี้

            จริยธรรม (Ethic) หมายถึง หลักควบคุมการประพฤติปฏิบัติเหมาะสมและถูกต้องของผู้ที่อยู่ร่วมกัน โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการทางศีลธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณี เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขร่มเย็น

            จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of nurses) หมายถึง หลักแห่งความประพฤติหรือมารยาทของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

             หลักจริยธรรมวิชาชีพ มี  6 ด้าน ประกอบด้วย

        1.  การเคารพเอกสิทธิ์ / ความเป็นอิสระ (Respect For Autonomy)

        2.  การทำประโยชน์ (Beneficence)

        3.  การไม่ทำอันตราย (Non-malfeasance)

        4.  ความยุติธรรม / เสมอภาค (Justice)

        5.  การบอกความจริง (Veracity)

        6.  ความซื่อสัตย์ (Fidelity)

     หลักจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล มี 9 ด้าน ประกอบด้วย
1.   พยาบาลรับผิดชอบต่อประชาชนผู้ต้องการการพยาบาลและบริการสุขภาพ

2.   พยาบาลประกอบวิชาชีพด้วยความเมตตา กรุณา เคารพในคุณค่าของชีวิต ความมีสุขภาพดีและความผาสุกของเพื่อนมนุษย์

3.   พยาบาลมีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับผู้ใช้บริการ  ผู้ร่วมงานและประชาชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของบุคคล

4.   พยาบาลยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคมมนุษย์

5.   พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุ่งความเป็นเลิศ

6.   พยาบาลพึงป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ใช้บริการ

7.   พยาบาลรับผิดชอบในการปฏิบัติให้สังคมเกิดความเชื่อถือไว้วางใจต่อพยาบาลและต่อวิชาชีพการพยาบาล

8.   พยาบาลพึงร่วมในการทำความเจริญก้าวหน้าให้แก่วิชาชีพการพยาบาล

9.   พยาบาลพึงรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับรับผิดชอบต่อผู้อื่น

พิมพ์ อีเมล

คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 9 ข้อ

      1.   ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

      2.   ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอ เกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดี ผลเสียจากการตรวจรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วยภาษาที่ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน  เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินอันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต

      3.   ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต  มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี  โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่

      4.   ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ  สกุล  และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน

      5.   ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น  ที่มิได้เป็นผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตนและมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลได้  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่

      6.   ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย     

      7.   ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

      8.   ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอตามขั้นตอน  ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น  

      9. บิดา  มารดา  หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน  18  ปีบริบูรณ์  ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้

พิมพ์ อีเมล

อัตรากำลัง

แบ่งตามตำแหน่งการปฏิบัติงาน 

ตำแหน่ง

ข้าราชการ

พกส.

พนก.

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างรายเดือน

ลูกจ้างรายวัน

รวม

พยาบาลวิชาชีพ

786

0

0

0

119

1

 900

พยาบาลเทคนิค

3

0

0

0

0

0

3

ผู้ช่วยพยาบาล

0

55

2

0

0

14

71

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

0

244

0

24

0

87

355

อัตรากาลังบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

พิมพ์ อีเมล

ผู้บริหารทางการพยาบาล

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

 

นางสาวสมจิตร์  จำปาแดง 

 รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
 
 นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า นางรัตนาภรณ์  ปาลีนิเวศ
 รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านบริหาร  รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านบริการ 
   
 นางวณิภา  ซึ้งศิริทรัพย์  นางอรกัญญา  ฟังสูงเนิน
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านวิชาการ   รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพ
   
นางสาวอังสนา  ศิริวัฒนเมทานนท์  
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ  

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะสาขา 

   
 นางสาวศศิธร  จันทร์ศรี  นางวณิภา ซึ้งศิริทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
 
นางรัตนาภรณ์  ปาลีนิเวศ นางอรกัญญา  ฟังสูงเนิน
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
นางมนพัทธ์  สิริพัชรมณฑ์ นางวิลาวรรณ  อัศวสุดสาคร
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
 
 นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า นางสุพัตรา  ฉาไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิกจักษุ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
   
นางสุทธาทิพย์  ไผ่แก้ว นางศรีสกุล  รอดยินดี
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
 
นางวิสาร์กร  มดทอง นางเบญชญา  ณัฐกาพรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 
นางสุจิตรา สุขผดุง นางสาวรัชนี  ศรีโสภา
  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโธปิดิกส์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

  

 
นางสาวอังสนา  ศิริวัฒนเมธานนท์ นางอภิสลักษณ์  ไชยขันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 

 หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
  นางวลัยภรณ์  วรรณโกษิตย์                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกชาย
  นางสาวนภาวรรณ  สุขอนันต์         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษศัลยกรรมกระดูก 6
  นางศิขรินทร์  สีทับทิม              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        ศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก 3

ศัลยกรรม

  น.ส.ดวงพร  จินาพรรณ                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมชาย 2
  นางอนุตรา  ภัทรนิธิคุณากร            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 3
  น.ส.อนุชฎา  ดอนไพร                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 4
  นางยุภา  ฉลาดน้อย                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 5
  น.ส. ชนิตา  ปิยะรัมย์                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 6

  นางลาวัลย์  พรหมจันทร์                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศัลยกรรมหญิง 7

  นางอินทิรา  พรมเอาะ                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศัลยกรรมพิเศษ8-10

อายุรกรรม
  นางแพล้วพรรณ  ขยันกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        กึ่งวิกฤตชาย
  นางสาวโสภา  พันธ์ศรี              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    กึ่งวิกฤตอายุรกรรมหญิง
  นางณิชชา  กิจจงโสภณ                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมชาย 2
  นางสาวศิริรัตน์  หรีกประโคน         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมชาย 3
  นางนภัทร  พรธนากุลพัฒน์           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมชาย 4
  นางสาวโสภา  บุตรดา                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  อายุรกรรมหญิง 3

  นางสุกัลยา  วัชรกร                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   อายุรกรรมหญิง 4

  นางกาญจนา  จัทร์โสภา           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   อายุรกรรมหญิง 4 M
  นางเบญจลักษณ์ ศรีอินทร์            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สงฆ์อาพาธ
  นางสายหยุด นพตลุง                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ Stroke unit

  นางสาวศิริลักษณ์  ชวนรัมย์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษอายุรกรรม 5

  นางไปรยา  พรมเอาะ                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษอายุรกรรม 6

  นางดวงสมร  ศรีประพิศกูร            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษ สหอายุรกรรม 7

                                                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษอายุรกรรม 8

 

สูติกรรม

  นางอิ่มจิตร  โชติประไพ              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สูติกรรม 1
  นางนงลักษณ์   พลแสน              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม 2
  นางอรุณี ศุภการกุล                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม 5
  นางระวีวัฒน์ นุมานิต                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม 6
  นางศันสนีย์  แสงรัมย์               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        สหสาขาสูติกรรม 6

กุมารเวชกรรม

    นางดาวดี  พึ่งตา                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   หอผู้ป่วยทารกป่วย

    นางสุพัตรา หมวกไธสง            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กุมารเวชกรรม3
    นางเบญชญา  ณัฐกาพรรณ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กุมารเวชกรรม 4

   นางวัชราภรณ์  เตียงงา              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษกุมารเวชกรรม 5

จักษุ

  นางดารุณี นะรารัมย์                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษตา หู คอ จมูก
  นางนิตยา  ขันทอง                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  จักษุ
  นางณัฎธิกา  ขาวมาลา               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  หู คอ จมูกและเคมีบำบัด

หู คอจมูกและเคมีบำบัด

  น.ส.สุกัญญา ศรีสง่า              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หู คอ จมูกและเคมีบำบัด

ผู้ป่วยหนัก

  นางธนิษฐา  สุทธิ                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการชำนาญการพิเศษ ผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
  นางนุชจรีย์  อักษรณรงค์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
  นางสุรัตน์ วิเศษนคร             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม
  นางทยิดา  เหง้าละคร           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ทารกแรกเกิดป่วยหนัก
  นางอุษา  ผันผ่อง                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    วิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

การพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

  นางเย็นจิตร์ อึงพินิจพงศ์         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ไตเทียม
  นางอมรรัตน์ รักพาณิชย์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   Cath Lab

  นางบุญส่ง  สวัสดิ์สิรภทร        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       ศูนย์ส่องกล้อง
การพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อและหน่วยงานจ่ายกลาง

  นางเพชรรัตน์  โสภณ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
  นางเพ็ญจิต  ปาคำ                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    งานจ่ายกลาง

งานผู้ป่วยนอก 

  นางสาวอัจฉรา  ศิรินานันทร์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    งานผู้ป่วยนอก

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  นางสาวสิริกร   เข็มเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

งานห้องผ่าตัด

  นางสุพัตรา  ฉาไธสง           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  งานห้องผ่าตัด

งานวิสัญญี

นางสาวสิริลักษณ์  กสานติ์ศรี    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  งานวิสัญญี

งานห้องคลอด

 นางสาวบังอร  ตุพิมาย          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  งานห้องคลอด 

งานจิตเวช

 นางสาวสู่ขวัญ  อ่อนนวล       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สุพรรณิการ์

1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ประกอบด้วย

          1. นางสาวสมจิตร์  จำปาแดง

          2. นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า

          3. นางรัตนาภรณ์  ปาลีนิเวศ

          4. นางสุจิตรา สุขผดุง

          5. นางสุพัตรา ฉาไธสง

          6. นางสาววรัชนี ศรีโสภา

          7. นางศรีสกุล  รอดยินดี

          8. นางวณิภา  ซึ้งศิริทรัพย์

          9. นางอรกัญญา ฟ้าสูงเนิน

          10. นางเบญชญา ณัฐกาพรรณ์

          11. นางสาวมนพัทธ์ สิริพัชรมณฑ์

          12. นางสุทาธิพย์  ไผ่แก้ว

          13. นางอภิสลักษณ์  ไชยขันธ์

          14. นางวิสาร์กร  มดทอง

          15. นางสาวศศิธร  จันทร์ศรี

          16. นางวิลาวรรณ อัศวสุดสาคร

          17  นางสาวอังสนา  ศิริวัฒนเมธานนท์

2. คณะกรรมการด้านบริหาร แบ่งออกเป็น 4 คณะอนุกรรมการ

          2.1  คณะอนุกรรมการสรรหาและปฐมนิเทศ

          2.2  คณะอนุกรรมการธำรงรักษา

          2.3  คณะอนุกรรมการเครื่องมือ

          2.4  คณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

3. คณะกรรมการด้านบริการแบ่งออกเป็น 3 คณะอนุกรรมการ

          3.1  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและจริยธรรม

          3.2  คณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์รับ-ส่งต่อดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและโรคเรื้อรัง 

4. คณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านวิชาการแบ่งออกเป็น 2 คณะอนุกรรมการ

          4.1  คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร

          4.2  คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้

5. คณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านคุณภาพแบ่งออกเป็น 3 คณะอนุกรรมการ

          5.1  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

          5.2  คณะกรรมการพัฒนาคู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล

          5.2  คณะอนุกรรมการสารสนเทศ

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk