ผู้บริหารทางการพยาบาล

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

 

 นางชลดา  สุขรัตน์ 

 รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
 
 นางสาวสมจิตร์  จำปาแดง นางรัตนาภรณ์  ปาลีนิเวศ
 รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านบริหาร  รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านบริการ 
   
 นางวณิภา  ซึ้งศิริทรัพย์  นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านวิชาการ   รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพ
   
นางสาวอังสนา  ศิริวัฒนเมทานนท์  
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ  

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะสาขา 

   
 นางสาวศศิธร  จันทร์ศรี  นางวณิภา ซึ้งศิริทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
 
นางรัตนาภรณ์  ปาลีนิเวศ นางสุภาวดี  เหลืองขวัญ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
นางมนพัทธ์  สิริพัชรมณฑ์ นางวิลาวรรณ  อัศวสุดสาคร
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
 
 นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า นางสาววันเพ็ญ  เส้นศูนย์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิกจักษุ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
   
นางสุทธาทิพย์  ไผ่แก้ว นางศรีสกุล  รอดยินดี
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
 
นางวิสาร์กร  มดทอง นางเบญชญา  ณัฐกาพรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 
นางสุจิตรา สุขผดุง นางสาวสมจิตร์  จำปาแดง
  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโธปิดิกส์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

  

 
นางสาวอังสนา  ศิริวัฒนเมธานนท์ นางอภิสลักษณ์  ไชยขันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 

 หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
  นางสุจิตรา สุขผดุง                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกชาย
  นางสาวนภาวรรณ  สุขอนันต์         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษศัลยกรรมกระดูก 6

ศัลยกรรม

  น.ส.ดวงพร  จินาพรรณ                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมชาย 2
  นางอนุตรา  ภัทรนิธิคุณากร            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 3
  น.ส.อนุชฎา  ดอนไพร                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 4
  นางยุภา  ฉลาดน้อย                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 5
  น.ส. ชนิตา  ปิยะรัมย์                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 6

  นางลาวัลย์  พรหมจันทร์                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศัลยกรรมหญิง 7

  นางอินทิรา  พรมเอาะ                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศัลยกรรมพิเศษ8-9

อายุรกรรม
  นางอรกัญญา ฟังสูงเนิน                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กึ่งวิกฤตอายุรกรรมชาย

  นางสาวโสภา  พันธ์ศรี              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    กึ่งวิกฤตอายุรกรรมหญิง
  นางณิชชา  กิจจงโสภณ                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมชาย 2
  นางสาวศิริรัตน์  หรีกประโคน         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมชาย 3
  นางนภัทร  พรธนากุลพัฒน์           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมชาย 4

  นางเพ็ญจิต  ปาคำ                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  อายุรกรรมหญิง 3

  นางสุกัลยา  วัชรกร                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   อายุรกรรมหญิง 4

  นางกาญจนา  จัทร์โสภา           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   อายุรกรรมหญิง 4 M
  นางเบญจลักษณ์ ศรีอินทร์            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สงฆ์อาพาธ
  นางสายหยุด นพตลุง                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ Stroke unit

  นางสาวศิริลักษณ์  ชวนรัมย์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษอายุรกรรม 5

  นางไปรยา  พรมเอาะ                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษอายุรกรรม 6

  นางดวงสมร  ศรีประพิศกูร            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษ สหอายุรกรรม 7

                                                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษอายุรกรรม 8

 

สูติกรรม

  นางอิ่มจิตร  โชติประไพ              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สูติกรรม 1
  นางนงลักษณ์   พลแสน              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม 2
  นางอรุณี ศุภการกุล                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม 5
  นางระวีวัฒน์ นุมานิต                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม 6

กุมารเวชกรรม

    นางดาวดี  พึ่งตา                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   หอผู้ป่วยทารกป่วย

    นางสุพัตรา หมวกไธสง            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กุมารเวชกรรม3
    นางเบญชญา  ณัฐกาพรรณ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กุมารเวชกรรม 4

   นางวัชราภรณ์  เตียงงา              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษกุมารเวชกรรม 5

จักษุ

  นางดารุณี นะรารัมย์                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตา 

หู คอจมูกและเคมีบำบัด

  น.ส.สุกัญญา ศรีสง่า              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หู คอ จมูกและเคมีบำบัด

ผู้ป่วยหนัก

  นางธัญสุดา  ปลงรัมย์           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
  นางสาวนันท์มนัส ทินนารัมย์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
  นางสุรัตน์ วิเศษนคร             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม
  นางรัตนาภรณ์ ปาลีนิเวศ        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

การพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

  นางเย็นจิตร์ อึงพินิจพงศ์         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ไตเทียม
  นางอมรรัตน์ รักพาณิชย์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   Cath Lab

  นางบุญส่ง  สวัสดิ์สิรภทร        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       ศูนย์ส่องกล้อง
การพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อและหน่วยงานจ่ายกลาง

  น.ส.รัชนี ศรีโสภา                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
  นางศรีจันทร์ อิงไธสง            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    งานจ่ายกลาง

งานผู้ป่วยนอก 

  นางสาวอัจฉรา  ศิรินานันทร์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    งานผู้ป่วยนอก

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  นางสาวมนพัทธ์  สิริพัชรมณฑ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

งานห้องผ่าตัด

  นางสุพัตรา  ฉาไธสง           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  งานห้องผ่าตัด

งานวิสัญญี

 นางวิลาวรรณ  อัศวสุดสาคร    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  งานวิสัญญี

งานห้องคลอด

 นางสาวบังอร  ตุพิมาย          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  งานห้องคลอด 

1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ประกอบด้วย

          1. นางชลลดา  สุขรัตน์

          2. นางนวลทิพย์  ธีระเดชากุล

          3. นางเยาวลักษณ์  หอมวิเศษวงศา

          4. นางสาวบุหลัน  เปลี่ยนไธสง

          5. นางนิตยา  ธีรวิโรจน์

          6. นางสาววันเพ็ญ  เส้นศูนย์

          7. นางศรีสกุล  รอดยินดี

          8. นางวณิภา  ซึ้งศิริทรัพย์

          9. นางสาวสุภาวดี  เหลืองขวัญ

          10. นางสาวสมจิตร์  จำปาแดง

          11. นางสาวขัตติยา  เจนจิตขจร

          12. นางสุทาธิพย์  ไผ่แก้ว

          13. นางอภิสลักษณ์  ไชยขันธ์

          14. นางวิสาร์กร  มดทอง

          15. นางสาวศศิธร  จันทร์ศรี

          16. นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า

          17  นางสาวอังสนา  ศิริวัฒนเมธานนท์

2. คณะกรรมการด้านบริหาร แบ่งออกเป็น 4 คณะอนุกรรมการ

          2.1  คณะอนุกรรมการสรรหาและปฐมนิเทศ

          2.2  คณะอนุกรรมการธำรงรักษา

          2.3  คณะอนุกรรมการเครื่องมือ

          2.4  คณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

3. คณะกรรมการด้านบริการแบ่งออกเป็น 3 คณะอนุกรรมการ

          3.1  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและจริยธรรม

          3.2  คณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์รับ-ส่งต่อดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและโรคเรื้อรัง 

4. คณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านวิชาการแบ่งออกเป็น 2 คณะอนุกรรมการ

          4.1  คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร

          4.2  คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้

5. คณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านคุณภาพแบ่งออกเป็น 3 คณะอนุกรรมการ

          5.1  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

          5.2  คณะกรรมการพัฒนาคู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล

          5.2  คณะอนุกรรมการสารสนเทศ

 

พิมพ์